Bedreigende stoffen en organismen

Voor expertisegebied Bodem is een van de herkenbare behoeften het “Voorkomen, ontdoen en beheersen van voor de mens bedreigend organisme en (chemische) stoffen”.

Bij bodemverontreiniging denkt men traditioneel vaak aan (chemische) stoffen in de grond en het grondwater. Wij hebben hierin als adviesbureau ook onze ‘roots’, waarbij wij waarde hechten aan een integrale kijk, ons begrip van de context van het vraagstuk, en onze keuze voor hoogwaardig onderzoek, dienstverlening en advies. Onderzoeken, beheersen en voorkomen van Bodemverontreiniging voor een uitgebreide toelichting op dit onderdeel.

Van oorsprong en met kracht zijn wij creatieve innovators, originele denkers en betrokken onderzoekers en adviseurs. Dit komt sterk tot uiting op het gebied van bedreigende organismen en het (bodem)milieu. Ver voor de troepen uit adviseerden wij de afgelopen jaren belangrijke opdrachtgevers over de ‘milieukant’ van het bodemorganisme Coxiella burnetii (Q-koorts), en over antibioticaresistentie (MRSA en ESBL’s) en het milieu. Nu krijgen deze onderwerpen in de wetenschap en het publieke debat een steeds prominentere rol. Niet verwonderlijk: antibioticaresistentie is een groeiend en weinig controleerbaar probleem voor de publieke gezondheid, waarbij de rol van het milieu grotendeels ongewis (doch toenemend merkbaar) is. Frequent doen private partijen en het Rijk, de provincies en onderzoeksinstituten een beroep op de expertise van onze deskundigen. Zo leveren wij input op kennisagenda’s, denken en voeren met onze partners microbiologisch (wetenschappelijk en toegepast) milieuonderzoek uit, en adviseren partijen over beeldvorming, strategie en communicatie.

Onderzoeken, beheersen en voorkomen van Bodemverontreiniging

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 werd men zich in Nederland, mede door voorvallen als Lekkerkerk, bewust van de gevolgen van het decennialang verontreinigen van de bodem. Dit werd niet langer geaccepteerd, en een veld ontstond om actie te ondernemen. Sindsdien is er door professionals – met bodemdeskundigen in de kern – veel ervaring opgedaan in het onderzoeken van de milieucompartimenten op schadelijke chemische stoffen, en in het adviseren over hoe dit te verwijderen en voorkomen. Geofoxx heeft hier van oorsprong haar naam in opgebouwd, als professionele partner bij het onderzoeken (bodemonderzoek), beheersen (zie bodemsanering) en voorkomen (preventie) van bodemverontreinigingen. Ook nu nog zijn wij een autoriteit op dit gebied die zowel kennis heeft van klassieke verontreinigingsparameters (waaronder zware metalen, PAK’s en minerale olie) als van nieuwe verontreinigingen (waaronder medicijnresten, brandvertragers en synthetisch drugsafval), opererend tot in de meest complexe context (zoals het EMK-terrein of Chemiepack).

Dankzij de wisselwerking en korte lijnen tussen onze verschillende expertisegebieden, onze ervarenheid en deskundigheid met alle aspecten van bodemverontreiniging, en ons begrip van (het belang van) de context van het vraagstuk, zijn wij de ideale partner voor zinnig onderzoek en advies over het (voorkomen van en omgaan met) bodemverontreiniging, en over de strategische, (bedrijfs)economische, juridische, perceptieve en communicatieve afwegingen.