Regelgeving

Voor elk kennisgebied binnen Geofoxx geldt veelal complexe wet- en regelgeving, waarvan de kennis geborgd wordt binnen het kennisgebied Regelgeving. Voor een succesvol project is juridische ondersteuning op diverse vlakken onmisbaar. Niet alleen maken wij u attent op mogelijke risico’s, ook brengen wij graag de (juridische) kansen voor u in beeld.

Wij beschikken over uitgebreide kennis van het omgevingsrecht. Dit omvangrijke rechtsgebied omvat onder meer wet- en regelgeving omtrent ruimtelijke ordening, planschade, bodem, water, ecologie, milieu, externe veiligheid, energie en asbest. Ook zijn wij inhoudelijk goed op de hoogte van de toekomstige Omgevingswet en diverse (milieu)beleidsplannen.

Privaatrechtelijk bieden wij onder meer juridisch advies op het gebied van aanbesteden en contracteren. Wij adviseren u over de juiste aanbestedingsprocedure en richten deze juridisch en milieu-inhoudelijk zo in dat u de meest geschikte partij kunt contracteren (o.a. RAW en UAV-gc).

De kennis van Regelgeving van Geofoxx is breed en omvat onder meer:

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Regelgeving is te vinden in ons Kennisregister.