slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Regelgeving

Voor elk kennisgebied binnen Geofoxx geldt veelal complexe wet- en regelgeving, waarvan de kennis geborgd wordt binnen het kennisgebied Regelgeving. Voor een succesvol project is juridische ondersteuning op diverse vlakken onmisbaar. Niet alleen maken wij u attent op mogelijke risico’s, ook brengen wij graag de (juridische) kansen voor u in beeld.

Wij beschikken over uitgebreide kennis van het omgevingsrecht. Dit omvangrijke rechtsgebied omvat onder meer wet- en regelgeving omtrent ruimtelijke ordening, planschade, bodem, water, ecologie, milieu, externe veiligheid, energie en asbest. Ook zijn wij inhoudelijk goed op de hoogte van de toekomstige Omgevingswet en diverse (milieu)beleidsplannen.

Privaatrechtelijk bieden wij onder meer juridisch advies op het gebied van aanbesteden en contracteren. Wij adviseren u over de juiste aanbestedingsprocedure en richten deze juridisch en milieu-inhoudelijk zo in dat u de meest geschikte partij kunt contracteren (o.a. RAW en Design & Construct). Om juridische geschillen te voorkomen stellen wij gedegen overeenkomsten op voor onder meer samenwerking, koop en vestiging van zakelijke rechten.

Gids in het woud van regels
Ouder dan Rome en de wegen ernaar toe, is de behoefte van de mens om onderling verwachtingen te delen, afspraken te maken en om elkaar navolgend hieraan te (kunnen) houden. Inmiddels is sprake van een grote hoeveelheid aan regels en voorschriften, zeker als over de breedte van milieu wordt gekeken. Lang niet altijd is eenduidig […] Lees meer →
Een betrouwbare en/of terugtrekkende overheid
De overheid is de spil in het geheel van wetgeving, uitvoeringsregels, richtlijnen, beleid en convenanten. Niet alleen is de overheid verantwoordelijk voor de totstandkoming en implementatie, ook past zij wetgeving toe en handhaaft hierop. Omdat hierdoor het vertrouwen in de overheid – terecht en onterecht – onder druk kan komen te staan, is onder meer […] Lees meer →