Infra is Structuur

Een prominent onderdeel van onze ruimte is de infrastructuur. We stellen hoge eisen aan onze mobiliteit en aan de mogelijkheden om goederen, informatie, voorzieningen en diensten te transporteren. De infrastructuur is bepalend voor onze ruimtelijke inrichting, zowel boven- als ondergronds. Opvallend hierbij is dat éénmaal aanwezige infrastructuur niet eenvoudig (volledig) herzien kan worden. Wegpatronen van eeuwen terug zijn vaak in het landschap nog te herkennen.

Het rigide karakter van aanwezige infrastructuur staat in schril contrast met de dynamiek in de behoefte aan mobiliteit en transport. De auto is al lang niet meer het voornaamste referentiemiddel in een bereikbaarheidsvraagstuk. Een snelle en betrouwbare verbinding met het wereldwijde web is evenzo van belang. Ook vraagt de transitie in onze energievoorziening, waarbij energie in het algemeen steeds lokaler wordt opgewekt en benut, om een infrastructuur die hier dynamisch op kan inspelen. Hoewel verschillend in vorm en techniek, beïnvloeden zij elkaar en de ruimte (fysiek en de ontwikkelingsruimte) naar de toekomst.

Wanneer wij adviseren over infrastructuur, werken we vaak vanuit inzichten in de achterliggende behoefte naar mobiliteit en transport. Met onze adviezen helpen wij in het inzichtelijk maken van, en creatief omgaan met effecten van in het verleden gemaakte (soms kortzichtige) keuzes. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontsluitings- en parkeerproblemen in dichtbebouwde wijken, voor verzakkende rijkswegen, voor niet herbruikbaar asfalt en funderingsmateriaal, en voor interfererende ondergrondse infrastructuren). Maar wat tevens aandacht verdient, is dat we nu ook de randvoorwaarden neerleggen voor de toekomst. Naast het vinden van creatieve oplossingen voor klassieke problemen is dus het voorkomen van toekomstige problemen (lessen trekkend uit het verleden) van evenzo groot belang. Beide onderzoeks- en adviesrichtingen hebben onze interesse.