slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Water

Beschikbaarheid van zoet water is een bestaansvoorwaarde voor het leven op aarde. Drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie zijn afhankelijk van voldoende en schoon water. Daarnaast is water essentieel voor een robuust ecologisch systeem en draagt het bij aan het leef- en ‘belevings’klimaat.

Watervraagstukken worden sterk beïnvloed door de (te verwachten) veranderingen in klimaat. Dit vraagt om duurzame en doordachte oplossingen tegen wateroverlast en –tekorten. Het voorhanden hebben en houden van veilig drink- en industriewater vertegenwoordigt een niet te onderschatten ecologische en economische waarde. Mede daarom is het verder verduurzamen van de waterketen een belangrijke maatschappelijke behoefte.

Water staat niet op zichzelf. Zeker in Nederland weten we dat als geen ander! Er is een continue verbinding met de omgeving en alles wat leeft. Voor elk watervraagstuk zal de juiste context voorop moeten staan. Samen met u bepalen we deze context en gaan we na welke verbindingen met onze andere expertisegebieden extra waarde toevoegen.

Droge voeten
In het laaggelegen Nederland is het behoud van ‘droge voeten’ een voornaam maatschappelijk thema. Zonder de interventies uit het verleden, zou een groot deel van ons land geheel niet bewoonbaar zijn. Nederlanders zijn internationaal beroemd geworden om hun inspanningen om land droog te leggen (landwinning) en droog land te beschermen tegen overstromingen, bijvoorbeeld middels dijken […] Lees meer →
Voldoende schoon water
Er is een sterke wens in Nederland dat men over voldoende water kan beschikken dat ‘schoon’ is, en een breed besef dat water na gebruik ‘acceptabel’ moet worden teruggebracht in de keten. Dit uit zich op tal van manieren in hoe wij over waterkwaliteit denken en met water omgaan. Lees meer →
Water in het landschap
Het hernieuwd nadenken over en realiseren of reconstrueren van water(gangen) in gebieden is momenteel in opkomst. Water geeft mede invulling aan de maatschappelijke behoefte aan een aantrekkelijke leefomgeving en recreatie. Door functies te combineren is het bijvoorbeeld mogelijk om regionale attractiviteit met (meanderende) waterwegen te vergroten en gelijktijdig de lokale biodiversiteit te stimuleren. Lees meer →