Met Geofoxx werken aan een klimaatbestendig Twente

Op 24 november heeft Geofoxx in samenwerking met waterschap Vechtstromen voor gemeenten uit de regio Twente een bijeenkomst over klimaatadaptatie georganiseerd.

In de afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten in de regio te kampen gehad met overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien. Een aantal gemeenten pakte de grootste knelpunten aan. Preventief werden regenwaterriolen aangelegd en werd extra waterberging gecreëerd. Binnen de regio is kennis over de aanpak van klimaatvraagstukken aanwezig, maar op gemeentelijk niveau ontbreekt de ervaring met het integraal aanpakken ervan en de samenwerking met bewoners, woningcorporaties en het bedrijfsleven.

In een World Café-setting zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Recente voorbeelden en successen van klimaatadaptief handelen werden gedeeld, maar ook werd gebrainstormd over wat er de komende jaren nodig en mogelijk is. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld en werd klimaatadaptatie steeds concreter gemaakt. Effecten en oplossingen overstijgen vaak het gemeentelijk schaalniveau, samenwerking binnen de regio is dan ook van groot belang.

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van het uitdenken van de kaders voor een vervolgaanpak en –bijeenkomst. Op kleinere schaal worden enkele pilots uitgedacht en vormgegeven.

Klimaatadaptatie is waardecreatie. Benieuwd hoe een klimaatbestendige straat er uit kan zien? Kijk eens naar onderstaand filmpje!