Bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing

Om een ontwikkeling te kunnen realiseren is planologische inpasbaarheid een vereiste. Geofoxx verzorgt het gehele planologische traject. Strategisch door de ontwikkeling aan het geldende bestemmingsplan te toetsen en een initiatiefnemer vooraf te adviseren bij de keuze over bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Inhoudelijk door het goed onderbouwd opstellen van het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing. Ten slotte procedureel door de ontwikkeling in overleg met het bevoegd gezag op te starten tot en met eventueel het begeleiden van een gerechtelijke procedure. Geofoxx draagt zo bij aan kansrijke plannen die voldoen aan de wensen en ambities.