Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Met milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt de milieu-impact van een voorgenomen (ruimtelijke) ontwikkeling voorafgaand aan het besluit in beeld gebracht, zodat het bevoegd gezag de milieueffecten bij haar besluitvorming kan betrekken. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Geofoxx kan binnen dit onderwerp verschillende onderzoeken, diensten en adviezen verzorgen, waaronder de algehele begeleiding.

Milieueffectrapport (MER)

Voor bepaalde projecten en plannen dient een milieueffectrapport te worden opgesteld. Of dit het geval is, blijkt uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. In het milieueffectrapport wordt duidelijk gemaakt welke milieueffecten verwacht worden ten gevolge van een project of plan.

M.e.r.-beoordeling

In een m.e.r.-beoordeling beoordeelt het bevoegd gezag of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen.

M.e.r.-ondersteunende en/of voorbereidende onderzoeken en adviezen

Naast integrale begeleiding kan het voorkomen dat op specifieke milieuonderwerpen onderzoek en/of advies gewenst is, bijvoorbeeld als de regie bij derden ligt. Tevens kan strategisch onderzoek en advies voorafgaand aan de formele procedure van groot belang zijn.


Gerelateerde termen (Regelgeving expertisegebied):