Reach

Reach

De Europese verordening REACH is van toepassing op bedrijven en instellingen in Nederland die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken. Het niet naleven van deze verordening kan grote consequenties hebben voor bedrijven, denk aan een bestuurlijke boete of bedreiging van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Geofoxx ondersteunt met gerichte expertise om te kunnen voldoen aan REACH verplichtingen.

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen). REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren. Ook bevordert deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen. De verordening is van kracht geworden op 1 juni 2007. REACH legt de bewijslast bij de bedrijven. Om te voldoen aan de verordening moeten bedrijven de risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen identificeren en beheersen.

Toepassingsgebied
REACH is in beginsel van toepassing op alle chemische stoffen; niet alleen op de stoffen die in industriële procedés worden gebruikt, maar ook op de stoffen die we in ons dagelijks leven gebruiken. Bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen, verf en voorwerpen zoals kleding, meubels en elektrische apparaten. Daarom is de verordening van invloed op de meeste ondernemingen in de Europese Unie. Een bedrijf heeft de wettelijke verplichting om aan alle verplichtingen van de REACH-verordening te voldoen. Dit houdt onder meer in dat u de risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die u in de EU vervaardigt of in de handel brengt identificeert en beheerst. Uw rol is afhankelijk van uw stof. Aan elke rol zijn weer andere verplichtingen verbonden. Wij kunnen u adviseren over uw specifieke situatie en verplichtingen.

Pre-registratie en registratie
In REACH zijn procedures vastgelegd voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van stoffen. REACH vereist dat bedrijven hun stoffen registreren. In eerste instantie vindt pre-registratie plaats, waarna – indien van toepassing – de definitieve registratie van de stof plaatsvindt.

De uiterste deadline voor REACH registratie is 31 mei 2018. Deze registratieverplichting is van toepassing indien u chemische stoffen:

  • vervaardigt of invoert van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
  • in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar
  • die al wel zijn gepreregisteerd maar nog niet geregistreerd.

Indien uw stoffen nog niet gepreregistreerd zijn en u na 1 december 2008 bent gestart met het vervaardigen of invoeren van een geleidelijk geïntegreerde stof (stof die al in de handel is) in een hoeveelheid van meer dan 1 ton per jaar, kunt u een late preregistratie laten doen tot 31 mei 2017.

Hoe is Geofoxx u van dienst?
Als bovenstaande punten op u van toepassing zijn, dan heeft u mogelijk registratieverplichtingen in het kader van REACH. Voldoet u niet aan de registratieplicht, dan bent u niet gerechtigd om de stoffen te produceren en te verhandelen in de EU/EER. Als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het ook zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden.
Geofoxx kan u adviseren over uw verplichtingen rondom (pre-)registratie van stoffen. Tevens ondersteunen wij bij registraties en preregistraties van stoffen zodat u REACH compliant bent.

Bron: REACH Helpdesk


Gerelateerde termen (Regelgeving):