Opstellen Zienswijze Concept-Structuurvisie

Introductie
Belanghebbenden hebben de meeste invloed aan het begin van een planologische procedure, op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld een (concept-structuur)visie. Immers, op basis van deze invloed kunnen plannen en visies worden bijgesteld.

Niet zelden worden belanghebbenden in dit stadium onvoldoende betrokken, of hun belangen te beperkt meegenomen of afgewogen. Dit heeft juridisch, economisch en praktisch nadelige gevolgen en kent verliezers beiderzijds. Vanuit haar onafhankelijke en brede expertise kan Geofoxx opdrachtgevers, bijvoorbeeld belanghebbenden, hierin bijstaan door middel van het opstellen van een zienswijze.

Projectvoorbeeld
Onlangs is Geofoxx milieu expertise gevraagd om namens een belanghebbende een zienswijze met onderbouwing op te stellen op de concept-structuurvisie. In de ogen van de belanghebbende zijn enkele essentiële punten binnen de voorliggende keuzen onvoldoende onderbouwd en beargumenteerd. Geofoxx heeft binnen twee werkdagen een gerichte onderbouwing en argumentatie opgesteld ten dienste van de belanghebbende.

Opstellen zienswijze
Aanleiding vormde een dubbelzinnige formulering en visualisatie aangaande de ontsluitingsweg/ randweg in de concept-structuurvisie. De belanghebbende heeft aangegeven hieromtrent meer duidelijkheid en visie te wensen in de definitieve structuurvisie. Geofoxx heeft het waarom, hoe en wat van de zienswijze in overleg met de Opdrachtgever gedefinieerd en aangescherpt.

Onderbouwen & argumentatie
Essentieel bij een zienswijze is de onderbouwing en argumentatie. Geofoxx benadert zienswijzen vanuit een integraal afwegingskader. Dit is immers ook het speelveld van de publieke instelling, in dit geval de gemeente. Een integraal afwegingkader behelst dat de zienswijze wordt beargumenteerd vanuit bijvoorbeeld recreatie, natuur, milieu, verkeer, wonen, beleving en cultuurhistorie. Op basis van deze afweging komt helder de argumentatie naar voren die de zienswijze onderbouwt.

Vervolg
Op basis van de ingediende zienswijze is aannemelijk dat de definitieve structuurvisie wordt aangepast, correct meewegend de belangen van de belanghebbende. Het indienen van deze zienswijze kan dus in het licht worden gezien van eerstens invloed uitoefenen. In een vervolg kan een belanghebbende in een publiekrechtelijke procedure naast invloed tevens tot aan de Raad van State procederen. In een later moment kan zo nodig nog beroep worden aangetekend.