Begeleiding verplaatsing agrarisch bedrijf

De agrarische bestemming van de projectlocatie is gewijzigd naar woningbouw in het kader van een rood-voor-rood-regeling. Na de verplaatsing van de agrarische onderneming is een start gemaakt met de renovatiewerkzaamheden. Op basis van een aantal onderzoeken is begonnen met de sloop. Na de start bleek binnen de te slopen opstallen meer asbest aanwezig dan verwacht. Doordat er telkens nieuwe asbestbronnen werden aangetroffen heeft het project vertraging opgelopen en zijn er geschillen ontstaan. De opdrachtgever voor de sloopwerkzaamheden heeft via ons netwerk contact met ons gezocht en de ontstane stagnatie en problemen voorgelegd.

Door onze expertise te bundelen op het gebied van veiligheid & gezondheid (asbest zowel in bodem als gebouwen) en onze ervaring met directievoering/contractmanagement, begeleiden we de sloop tot en met de oplevering. Geofoxx leidt de opdrachtgever door deze complexe materie. Naast de sloop van de nog aanwezige constructies en een nog uit te voeren (asbest)bodemsanering zullen op het terrein grond- en puindepots moeten worden opgenomen. Deze zullen voor hergebruik worden gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit. Om het terrein voor de voorgenomen bestemming (woningbouw) in gebruik te kunnen nemen zal als laatste de nog aanwezige terreinverharding worden onderzocht en op verantwoorde wijze worden verwijderd.

Voorafgaand aan het uitvoeringstraject verzorgt Geofoxx alle benodigde documenten, onderzoeken (flora & fauna, asbestinventarisaties, keuringen Besluit bodemkwaliteit, omgevings-/sloopmeldingen, plannen van aanpak) zodat de aannemer tijdig en belemmeringsvrij kan aanvangen. Ook de benodigde aanbestedingsdocumenten worden opgesteld, en ook hier vanzelfsprekend in samenspraak met de opdrachtgever. De renovatiewerkzaamheden worden onder begeleiding van Geofoxx uitgevoerd waardoor snel geschakeld kan worden bij onverhoopte afwijkingen.