Gezondheidsklachten door PUR-dampen in woningen

In Leidschendam zijn diverse woningen voorzien van spray polyurethaan foam (SPF) isolatie. De SPF is aangebracht in de kruipruimten van de afzonderlijke woningen. Naar aanleiding van gezondheidsklachten van een aantal bewoners ná het aanbrengen van de SPF isolatie is door de woningbeheerder een onderzoek ingesteld naar de heersende luchtkwaliteit in een aantal woningen. Aangezien twee jaar geleden grote maatschappelijke onrust is ontstaan in Nederland rondom de gezondheidsrisico’s van PUR-dampen zijn er diverse partijen betrokken bij deze casus die een grote invloed hebben op de perceptie van de bewoners en gezondheidskundige instanties. Om al deze belangen af te kunnen stemmen en te kunnen leiden in een oplossingsgerichte aanpak, is Geofoxx  gevraagd vanuit haar kennisgebied Gezondheid & Veiligheid te adviseren over de te volgen aanpak met maximale aandacht voor de perceptie van de betrokkenen.

Geofoxx heeft geadviseerd deze casus aan te pakken rekening houdend met een aantal aspecten die zowel randvoorwaardelijk als integraal verband houden met de eigenlijke vraagstelling. Daaronder in ieder geval;
• Perceptie & beleving stakeholders (is cruciaal!);
• kosten-baten efficiëntie / afbreukrisico;
• Klacht bij betreffende woningen wordt gekoppeld aan PUR vanuit perceptief oogpunt.

Echter, bestaande kennis rondom PUR (geen grenswaarden, sensibilisatie reactief op minimale concentraties) geeft geen houvast voor risicobeoordeling vanuit monitoringskant.

Door deze randvoorwaarden te koppelen aan de monitoringsexpertise binnen Geofoxx en daarbij de gezondheidskundige netwerken te verbinden aan de milieukundige netwerken, is  een optimale samenwerking gerealiseerd waarbij uiteindelijk, middels een luchtkwaliteitsonderzoek, PUR als oorzaak van de gezondheidsklachten is uitgesloten.

Op dit moment ondersteunt Geofoxx het traject in de tweede fase, waar vanuit een gezondheidskundige aanpak een gerichte oplossing kan worden gerealiseerd voor de waargenomen gezondheidsklachten.