Grondradaronderzoek naar aanwezigheid boomwortels

In opdracht van Copijn Boomspecialisten B.V. heeft Geofoxx een grondradaronderzoek uitgevoerd op een locatie in Goor.

De aanleiding voor het onderzoek naar de aanwezigheid van boomwortels zijn de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden van de weg. Er zijn omvangrijke graafwerkzaamheden gepland, die invloed hebben op de aanwezige bomen in deze laan. In totaal staan er binnen het onderzoeksgebied circa 100 (grote) eiken. Om de invloed van de graafwerkzaamheden op de staat van deze bomen te bepalen, is de opdrachtgever gevraagd om ter plaatse van vijf bomen onderzoek te doen naar de huidige stabiliteit en de verwachte stabiliteit van de bomen na de graafwerkzaamheden (o.a. met behulp van zogenaamde trekproeven). Het bomen-onderzoek ter plaatse van deze vijf proefbomen moet representatief zijn voor alle circa 100 bomen in de Gondalaan. Om de selectie van deze vijf proefbomen te optimaliseren, is naast de visuele waarnemingen en het beoordelen van de staat van de bomen, ook informatie over de wortelstructuur van alle bomen relevant.

Om inzicht te krijgen in het aanwezige wortelstructuur van de bomen zijn in twee fasen grondradarmetingen uitgevoerd.

Tijdens fase 1 is een globale verificatie van het wortelstructuur ter plaatse van alle circa 100 bomen vastgelegd. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de globale positie, intensiteit en diepteligging van de aanwezige boomwortels. In onderstaande figuur is een weergave van de bovenaanzicht van een gedeelte van het resultaat weergegeven

Tijdens fase 2 zijn ter plaatse van drie specifieke bomen aanvullende grondradarmetingen uitgevoerd. De metingen zijn, daar waar het technisch mogelijk is, rondom de bomen opgenomen. Zodoende wordt ter plaatse van deze drie bomen een nauwkeurig beeld van het wortelstructuur verkregen. Met name wordt gekeken of een verschil in wortelintensiteit is waar te nemen ter plaatse van het trottoir, parkeervak en/of onder het weggedeelte. In onderstaand figuur is een radarprofiel opgenomen (rood zijn indicaties wortels en geel zijn indicaties van kabels/leidingen).