Herbestemmen Utrechtse bedrijfslocatie

Het bestuur van een bedrijf in de provincie Utrecht overweegt zijn huidige locatie te verlaten en te zoeken naar een nieuwe plek. Om een goede afweging te kunnen maken is inzicht in de (potentiële) waarde van de bestaande bedrijfslocatie gewenst. Hierbij is niet alleen de waarde op grond van de huidige bedrijfsbestemming relevant. Ook wil men laten nagaan wat de invloed is van (een combinatie van) geheel andere functies ter plaatse. In overleg met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is daarom opdracht gegeven aan een stedenbouwkundig bureau, een planeconoom en aan Geofoxx om gezamenlijk te komen tot een beoordeling van meerdere ontwikkelingsvarianten en hun effecten.

De complex gesitueerde locatie is in relatie tot de mogelijke toekomstige functies door Geofoxx beoordeeld op onder meer milieucontouren, geurhinder, externe veiligheid, geluidsaspecten, de bodemsituatie, ecologie en archeologie. In samenwerking met de stedenbouwkundige en de planeconoom is geadviseerd over onder meer het meest wenselijke en financieel gunstigste alternatief (een mix van functies). Op basis hiervan kan het bevoegd gezag een uitspraak doen over het verlenen van medewerking aan de bestemmingswijziging en kan het bestuur van het bedrijf ontwikkelaars uitdagen de locatie te verwerven. Zo heeft Geofoxx wezenlijk bij kunnen dragen aan een forse verbetering van de uitstraling van het betreffende gebied als de beoogde herontwikkeling doorgaat.