Ruimere bestemming vergroot verkoopmogelijkheden

Ruimtelijke ontwikkelingen nemen sinds de economische crisis een andere vorm aan. Gemeenten krijgen vaker te maken met leegstand of locaties met een gedaalde marktwaarde. Initiatiefnemers vragen daarom om meer flexibiliteit. Door meer flexibiliteit te bieden ontstaat een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers.

Om een ruimere bestemming te verkrijgen voor een bedrijfslocatie hebben wij namens een klant een principeverzoek ingediend bij het college van B&W. Doel van de verruimde bestemming is de gebruiksmogelijkheden en daarmee de verkoopmogelijkheden van het leegstaande pand te vergroten. Door meer planologische ruimte te bieden wordt de locatie aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers. Wij hebben onderbouwd welke bestemmingen op de locatie mogelijk zijn. Hierbij hebben wij het geldende beleidskader en de aspecten externe veiligheid en milieuzonering nadrukkelijk betrokken.

Verruiming van planologische mogelijkheden sluit goed aan bij een van de doelen van de Omgevingswet: meer flexibiliteit. Zo kan de geboden afwegingsruimte optimaal benut worden om maatwerk te leveren. Daarnaast wordt goed aangesloten op de Ladder van duurzame verstedelijk. Het gaat daarbij onder meer om zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, waarbij herstructureren de voorkeur heeft boven uitbreiding.

Het college van B&W heeft inmiddels ingestemd met het ingediende verzoek en besloten dat zij in principe bereid is tot een verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor de locatie.