Toepassing XRF zorgt voor versnelling en nauwkeurigheid bij saneringsprojecten

Binnen de 6,5 ha grote nieuwbouwlocatie Boswinkel Oost in Enschede was sprake van een heterogene verontreiniging met zware metalen. Woningcorporatie De Woonplaats heeft REKO Raalte opdracht gegeven voor de sanering. Hierbij heeft Geofoxx de milieukundige begeleiding uitgevoerd. Onderscheidend in onze aanpak was onder meer de toepassing van de XRF-analyser.

Een XRF is een klein draagbaar meetinstrument waarmee on-site de gehalten aan 31 elementen (zoals metalen) in de grond gemeten kunnen worden. Na één minuut meten geeft het apparaat een representatief meetresultaat van de gehalten aan zware metalen in grond. Bij traditionele analyses door een laboratorium wacht men doorgaans een dag op de resultaten. Uit onderzoek van Geoconnect/SKB is gebleken dat de hoeveelheid te ontgraven grond met 10% kan worden verminderd bij toepassing van de XRF.

Voor de locatie in Enschede konden wij met de inzet van de XRF de verontreinigingscontouren snel opzoeken en verifiëren. Een aantal ‘spots’ sterk verontreinigde grond zijn geïdentificeerd en ontgraven tot aan de saneringsdoelstelling (klasse wonen). Dankzij deze methode waren aanzienlijk minder monsters noodzakelijk voor de processturing van de sanering. Dit leidde tot minder fasen in de bodemsanering en voor REKO Raalte een snellere uitvoering.

Geofoxx maakt altijd een afweging of de inzet van de XRF-analyser een meerwaarde heeft. Hierbij is van belang dat de nauwkeurigheid van de metingen deels afhankelijk is van het vochtgehalte in de bodem. Daarom is de XRF-analyser minder geschikt voor waterbodems. De meetnauwkeurigheid is bovendien niet voor alle metalen gelijk. Omdat de XRF niet gebruikt mag worden voor de milieukundige verificatie zijn nog wel conventionele monsters nodig om een eindsituatie voor de bodem vast te leggen. Bevoegde gezagen hebben analyseresultaten met XRF-metingen vergeleken en geconcludeerd dat de XRF-analyser een praktisch inzetbaar apparaat is met voldoende nauwkeurigheid voor een project.

Het resultaat in Boswinkel Oost is een snelle en nauwkeurige bodemsanering, waar de opdrachtgever, aannemer én de toekomstige gebruikers bij gebaat zijn. Tevens heeft het bevoegd gezag de inzet van de XRF als praktisch inzetbaar meetinstrument herkend bij saneringsprojecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Klijn via m.klijn[at]geofoxx.nl.