Upcycling energie

Upcycling energie

Geofoxx onderzoekt of het mogelijk is uitgeputte gas- en olievelden een tweede leven te geven.
In West-, Oost- en Noord-Nederland is de afgelopen eeuw olie, gas en zout uit de ondergrond gewonnen. Met partners uit de delfstofwinning, energiesector, overheden en universiteiten wordt nagegaan of de oude winvelden mogelijkheden bieden voor geothermische energiewinning.

Geofoxx heeft een tweetal projecten geïnitieerd waarvan momenteel concreet de haalbaarheid wordt nagegaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere expertisegebieden.

Bodem/Water: Primair wordt onderzocht of de geologische lagen geschikt, voldoende poreus en watervoerend zijn voor een cyclisch systeem. Wat is de verwachte temperatuur op diepte? Hoe snel zal het water opwarmen? Is het systeem in evenwicht te brengen en zo niet wat is de economische levensduur?

Gezondheid & Veiligheid: Zijn er risico’s voor de stabiliteit van de bovengrond? Wat is de chemische kwaliteit van het rond te pompen water? Is er sprake van verhoogde radioactiviteit? Is de kwaliteit van strategische grondwaterreserves in het geding? Hoe communiceer ik over mogelijke gezondheid- & veiligheidsvraagstukken naar betrokken actoren?

Energie: De revolutionaire ontwikkelingen inzake warmtewisselaars worden op de voet gevolgd teneinde ook de potentie tot elektriciteitswinning in beeld te brengen. Met energiebeheerders wordt de lokale warmte- en elektriciteitsbehoefte gekarteerd, teneinde de commerciële haalbaarheid te duiden.

Regelgeving: Wie is eigenlijk de eigenaar van de warmte in de ondergrond? Hoe ver gaat juridisch een concessie? Wie is bevoegd gezag voor wat? Zijn lusten en lasten voldoende in evenwicht? De juristen van Geofoxx zoeken de antwoorden en brengen de lacunes in regelgeving aan het licht.

Upcycling energie restwarmte