Verondieping zandwinningsplas Honswijkerwaarden

Voor een op de Europese markt gerichte en actieve initiatiefnemer op het gebied van winning en handel in bouwgrondstoffen, wordt in het midden van Nederland een recreatieplas en natuurgebied gerealiseerd. Bij de aanleg van deze plas in de uiterwaarden komt hoogwaardig industrie- en ophoogzand vrij. Het noordelijke deel van de plas is bestemd voor intensieve dagrecreatie en het zuidelijke deel is bestemd voor extensieve recreatie en natuur. De noordelijke recreatieplas is reeds “in gebruik” terwijl uit de zuidelijke natuurplas nog zand wordt gewonnen. In de huidige situatie heeft de zuidelijke natuurplas vrij steile taluds, en is over een groot deel van de oppervlakte sprake van relatief diep water. Hierdoor zijn er weinig vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor flora en fauna en is de ecologische diversiteit relatief laag. Voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de plas is het gewenst om de oppervlakte ondiep water en bijbehorende ondiepe oeverzones uit te breiden. Dit wordt bewerkstelligd door herinrichting van de plas middels (gedeeltelijke) verondieping door het toepassen van circa 1,6 miljoen m3 grond- en baggerspecie.

Voordat daadwerkelijk met de verondieping kan worden gestart, verricht Geofoxx vanuit meerdere expertisegebieden onderzoeken en studies. Zo richt de inbreng vanuit de expertisegebieden Water en Ecologie zich op de aanwezigheid van kwetsbare objecten, de lokale geohydrologie en de bepaling en monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit. De inzet vanuit het expertisegebied Ruimte omvat het opstellen van een inrichtingsplan. Bodemkennis wordt geleverd ten behoeve van een nota bodembeheer en een marktscan potentieel vrijkomende grond en baggerspecie. Tenslotte is de kennis vanuit het expertisegebied Regelgeving gevraagd om de gewenste bestemmingsplantoets uit te voeren. Het doel is om per 1 januari 2016 met de daadwerkelijke verondiepingswerkzaamheden te kunnen starten.

Waarom Geofoxx?
Geofoxx is een dienstverlener die in company en integraal in staat is om de gevraagde en zelf geïnitieerde onderzoeken te verzorgen. Tevens levert de bekendheid van Geofoxx bij de lokale projectpartners zoals het recreatieschap en Hoogheemraadschap een aanvullende bijdrage. De adviseurs van Geofoxx weten wat het betekent om een project op een positieve manier over te brengen binnen klankbordgroepen en de belangen van de initiatiefnemer adequaat te behartigen.

Impact van de dienstverlening
Indien uiteindelijk hoogwaardig zand een weg heeft gevonden in de industrie en infrastructurele werken en de hierdoor onstane “negatieve” effecten op natuurontwikkeling, door de vorming van een diepe plas, worden weggenomen door de verondieping met geschikte herbruikbare grond en baggerspecie, is op een duurzame manier omgegaan met grondstoffen zonder uiteindelijke negatieve gevolgen voor mens een natuur. Een mooi voorbeeld van circulair denken en adviseren, waarbij ons werkdomein “gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen” volledig tot haar recht komt.