Foto Paradijs kalfje

Zorgboerderij ’t Paradijs

Geofoxx streeft een positieve impact na op de thema’s Gezondheid en Milieu. Om een beeld van mogelijkheden te krijgen in een concrete context zochten we een inspirerende, relatief kleine partij (heldere keten) die zich zowel richt op gezondheidsverbetering als op duurzame productie. Zo kwamen we in contact met zorgboerderij ’t Paradijs te Barneveld.

Boerderij ’t Paradijs is een biologisch landbouwzorgbedrijf. Er bevinden zich verschillende groepen die in meer of mindere mate zorgbehoevend zijn, zoals ouderen en kinderen met autisme. Op de boerderij werken zij actief mee aan de verzorging van dieren en de agrarische productie en hebben tegelijk een nuttige bijdrage (zonder hen immers geen duurzame producten) én sociale contacten. Ook de omgeving van deze zorgbehoevende cliënten ontmoet en leert van elkaar, dankzij ‘t Paradijs. ‘t Paradijs is zo gelijktijdig een zorgaanbieder en voedselproducent. In relatief kleine ketens gaat deze voedselproducent bewust om met verschillende elementen en grondstoffen in de keten als mest, medicijnen en antibiotica.

Lees hieronder verder

Veel van de activiteiten en successen van ‘t Paradijs zijn tot stand gekomen in een samenspel tussen planvorming, trial & error, gevoel en ervaring. Hier hebben de stakeholders van de boerderij – professionals op het gebied van landbouw en zorg, docenten, studenten, vrijwilligers, deelnemers en mantelzorgers – een belangrijke rol in gespeeld. Er bestaat een oprechte, intrinsiek goede maar soms utopische wens om zaken op te pakken die de wereld beter maken.

Om meer inzicht te krijgen in het bedrijf en om positieve impact te beoordelen én duurzaam te kunnen bestendigen, heeft Geofoxx het bedrijfsmodel (of eigenlijk: de bedrijfsmodellen) inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurde in nauwe en open samenwerking met de directeur IJsbrand Snoeij en zijn kernteam bestaande uit enkele van zijn collega’s opererend binnen de verschillende bedrijfsonderdelen. Met behulp van een ketenanalyse, het Business Model Canvas en eigen analytische, bedrijfskundige, biomedische en milieugeografische inzichten van ons als team brachten we de operatie in kaart.

Teneinde de keten van ’t Paradijs goed uit te kunnen werken, onderscheidden wij de zorgtak, de agrotak en tevens een verder te ontwikkelen adviestak. Al vanaf het begin was duidelijk dat juist het samenspel tussen het zorggedeelte en het agrarisch gedeelte belangrijk is voor het functioneren van ’t Paradijs. Daarbij spelen ook mogelijke verschuivingen in de onderlinge verhouding tussen deze beide takken een relevante rol. Beide zijn volwaardige onderdelen van het bedrijf, versterken elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. De zorg is uniek door de daadwerkelijke contributie van de cliënten aan de agrarische productie alsook aan de betrokken stakeholders (werkelijk waarde kunnen toevoegen). De producten zijn uniek, doordat zorgbehoevende cliënten ze op duurzame wijze hebben geproduceerd.

Juist de interactie tussen de zorg- en agrotak hebben we in de ketenuitwerking terug laten komen omdat dit een essentieel onderdeel is van de impact van de onderneming. De daadwerkelijke bijdrage van de zorgbehoevenden op de boerderij vergroot het gevoel van zingeving en toegevoegde waarde bij de zorgbehoevenden. Daarnaast heeft het invloed op de beleving en ervaring van de consument van de groente, het fruit, de eieren of het vlees. Dit schept ook gelijk een beperkende factor in de gehele keten van ’t Paradijs. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met beleving en zingeving bij het opschalen en zoeken van alternatieve afzetkanalen?

De rol van Geofoxx als proactieve strategisch adviseur en betrokken procesbegeleider zorgde voor een integrale, gestructureerde aanpak en voor heldere beeldvorming. Boerderij ’t Paradijs is vanuit de praktijk geanalyseerd, waarbij de onderlinge relaties van de betrokken bedrijfsmodellen en de wijze waarop deze impact genereren, zowel direct als indirect, in kaart zijn gebracht. De hierbij ontworpen visual wordt gebruikt als middel om focus aan te brengen in de te ontwikkelen en af te bouwen activiteiten, en om hierover te communiceren.

Co-creërend genereerden we zo een breder en groter inzicht in de toegevoegde waarde van ‘t Paradijs en werkten het bedrijf uit tot een strategisch ondernemersmodel. Aan de hand hiervan zijn keuzeprocessen en impact goed in kaart gebracht en is het handelingsperspectief – ook in de toekomst – duidelijk en prioriteerbaar. Het uiteindelijke resultaat is een wederzijds leerproces over 1) ketenanalyses, 2) business modellering en 3) de mogelijkheden om impact duurzaam te realiseren.