Biotoopbehoud en –ontwikkeling

De bodem is een primaire bron van leven. We delen de bodem waarop we wonen en werken met talloze andere organismen, van minuscule micro-organismen tot grotere soorten flora en fauna. Elk van deze organismen draagt bij aan de biotoop waar het onderdeel van is en stelt hier ook eisen aan. Biotopen zijn bovengronds vaak heel herkenbaar en spreken tot de verbeelding. Van het ondergrondse gedeelte weten we veel minder, mede omdat hier met name kleinere soorten wonen (miljarden weliswaar). Dat is spijtig, want juist dit deel is heel divers. Bodemmicroben zijn essentieel voor de balans van het gehele systeem, voor ons klimaat, onze gezondheid (als leverancier van farmaceutische en voedselproducten) en voor industriële productie (als leverancier van grondstoffen, katalysatoren etc.). Het belang van het ondergrondse onderdeel van de biotoop wordt al enige tijd erkend en op hoofdlijnen in wet- en regelgeving beschermd (een voorbeeld hiervan is de Programmatische Aanpak Stikstof – PAS).

Zowel boven- als ondergronds lijkt er een spanningsveld te bestaan tussen ecologie en economie. Maar met de groei van maatschappelijke bewustwording en waardering van duurzaamheid, blijken ecologie en economie juist buitengewoon goed samen te gaan. Zo is er een groeiende behoefte aan lokaal geproduceerd, ecologisch verantwoord voedsel. Ook komt het belang van de gezonde bodem naar voren bij kleinschalige stadstuinbouw. De educatieve kant en de kennis, benutting en borging van ecosysteemdiensten, zijn tevens interessante, enthousiasmerende, positieve opties om invulling te geven aan de behoefte naar biotoopbehoud en –ontwikkeling.

Een wereld gaat open na de bewustwording van de (bodem)ecologische aspecten van onze woon-, werk- en leefomgeving. Zo ontstaan er tal van economische, ecologische en maatschappelijke kansen. Dit is de wereld waarin wij met name thuis zijn. Wij onderzoeken en adviseren over biotoopbehoud en ecologie, juist om bewustheid en keuzeruimte te vergroten, om productie- en verhaallijnen van onze cliënten te versterken, en om handelingsperspectieven en -alternatieven te bieden.