Reservoir voor en geleider van water

Bodem, water en lucht zijn in continue dynamische interactie. De relatie tussen bodem en water wordt in de praktijk vaak gezien en benoemd, waarbij men spreekt over het bodem-water systeem. Voor expertisegebied Bodem is het begrijpen van en handelen naar dit integrale systeem een belangrijk thema. Ons uitgangspunt is dat de bodem moet kunnen blijven voorzien in haar reservoir- en geleidingsfunctie voor water, met oog voor het (her)gebruik, het verbruik en de afvoer van water.

Er is een steeds sterker gevoelde noodzaak om duurzaam over voldoende en kwalitatief hoogwaardig (drink)water te kunnen beschikken. De bodem is drager van grondwater, en staat in direct contact met oppervlaktewater. Beiden staan aan de basis van ons drinkwater. Diverse waterbronnen worden door de mens benut in voedselketens (bijvoorbeeld bij de productie van bier), of ondersteunen industriële processen als productie- en koelwater.

Instituten zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven ervaren druk om in waterkwaliteits- en kwantiteitsbehoeften te kunnen (blijven) voorzien. Een beter begrip van lokale en regionale bodemgesteldheids-, gebruiks- en beïnvloedingskarakteristieken, gevolgd door efficiënte en doelgerichte implementatie van deze bevindingen, kan bijdragen aan de kwaliteit van de waterketen.

Lokaal en regionaal zicht op de waterketen is dus waardevol. Gelijktijdig maakt de EU-context (wet- en regelgeving, en de directe verbinding die rivieren bieden met de buurlanden) beeldvorming complex en beïnvloedt het de handelingsruimte. Nieuwe bedreigingen zoals microplastics, brandvertragers en medicijnresten zijn onderwerp van het publieke debat, terwijl een helder beeld van de keten en de toegewijdheid van alle ketenpartijen aan het oplossen van problemen nog niet is gerealiseerd.

Geofoxx werkt met belanghebbenden aan dit totaalbeeld. Wij vinden inspiratie in actuele debatten en technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op waterzuiveringsgebied (omgekeerde osmose, pharmafilter, plaszakken, actief kool) en op data-gebied (remote sensing en big data applicaties). Begrip van de keten en juist het samenspel van deze en andere veelbelovende (exploitabele) innovaties, zijn volgens ons de basis voor invulling van de maatschappelijke behoefte naar duurzaam geborgd, voldoende en kwalitatief hoogwaardig drink-, recreatie en productiewater. Hier zetten wij ons voor in.