Voedselproductie

Het consumentenbewustzijn groeit, evenals de invloed die consumenten uitoefenen op productieketens. Veel aandacht gaat hierbij uit naar energiebron- en grondstofkeuze, naar efficiency en verspilling, en naar de (preventie van) risico’s. Producenten worden aangemoedigd om te streven naar een minimale belasting van (of liever, maximale positieve contributie aan) mens, dier en milieu. Verspillers van energie of (grond)stoffen, en partijen die met hun productie de gezondheid en veiligheid van consumenten, omwonenden of medewerkers schaden, leggen het mede dankzij de bewuste consument steeds vaker af tegen duurzaam producerende producenten. Dit geldt voor productie in het algemeen, maar in sterke mate voor voedselproductie.

Er is een grote maatschappelijke behoefte aan voldoende kwaliteitsvoedsel. Enerzijds wensen consumenten dat voedsel op een veilige en verantwoorde wijze wordt voortgebracht. Anderzijds is men toenemend kritisch over de kwaliteitsaspecten van voedselproducten en wenst men een toereikend aanbod van gezond voedsel. Onderdeel van de voedselproductieketen vormt de bodem. Zowel de organische als chemische kwaliteit van de bodem en het grondwater spelen een grote rol bij gewas- en vleesproductie.

Geofoxx ondersteunt ondernemers en collectieven die opstaan om (voedsel)productie te verduurzamen en verbeteren, bijvoorbeeld met strategisch advies en analyse van de productieketen. Daarnaast denken wij positieve, inspirerende voorbeelden uit en brengen bestaande initiatieven naar voren. Met en voor provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen en innovatieve consortia (zoals het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)) willen wij de genoemde maatschappelijke trend kracht bij zetten, en partijen ondersteunen die werkelijk duurzaam willen produceren en innoveren.