Gezonde en veilige leefomgeving

In Nederland verwachten wij dat er veel aandacht is voor de gezondheid en veiligheid van inwoners van een gebied. Zo dient de nabijheid van economische activiteiten geen nadelige gevolgen te hebben op de gezondheid en veiligheid van omwonenden of anderen in de keten. Ook verwacht men alertheid van (publieke) instanties (GGD’s, omgevingsdiensten) in het signaleren en mede-oplossen van omgevings-gerelateerde gezondheidsvraagstukken. Beide benaderwijzen hebben vanuit ons expertisegebied Gezondheid & Veiligheid onze aandacht, waarbij wij niet zelden een essentiële schakel vormen bij het uitdenken van een robuuste oplossing en het verbinden van de belanghebbenden.

Vragen over de gezondheid en veiligheid van de leefomgeving dienen zich bijvoorbeeld aan bij nieuwe bedrijfsactiviteiten. Vanuit de ondernemer, de overheid of belangengroepen kunnen er vragen zijn over de veiligheid van stoffen die geëmitteerd worden. Denk aan de emissies vanuit stallen (geur, endotoxines en micro-organismen naar bodem en lucht), vanuit zorginstellingen en huishoudens (medicijnresten in de afval- en waterketen), en vanuit het verkeer (fijnstof en NOX naar de lucht). Ook kan het vermoeden of signaleren van gezondheidsklachten in de omgeving van bepaalde (voormalige) activiteiten aanleiding zijn voor onderzoek en advisering (bijvoorbeeld asbest gerelateerde aandoeningen, de veteranenziekte door legionella, of Q-koorts).

Ons multidisciplinaire team geeft op biologische, chemische en fysische dossiers betekenis aan mogelijke humane gezondheidseffecten afkomstig uit de milieucompartimenten bodem, water en lucht. Bestaande wet- en regelgeving wordt hierbij vanzelfsprekend meegenomen, maar is niet altijd leidend, omdat nieuwe relevante aspecten vaak (nog) niet verankerd zijn in veiligheidsregiems en beleid.

In onze kennisontwikkeling richten wij ons boven het signaleren van problemen vooral op het vinden van handelingsruimte en perspectief. Onderzoek en advies wordt vormgegeven in samenwerking met toonaangevende instituten en met behulp van moderne technieken waaronder DNA-technologie. Door de integratie met de medisch milieukundige expertise (milieu- én gezondheidskundige anamnese) kan zodoende de totale risicoketen (“van bron tot effect”) geoptimaliseerd worden.