Een betrouwbare en/of terugtrekkende overheid

De overheid is de spil in het geheel van wetgeving, uitvoeringsregels, richtlijnen, beleid en convenanten. Niet alleen is de overheid verantwoordelijk voor de totstandkoming en implementatie, ook past zij wetgeving toe en handhaaft hierop. Omdat hierdoor het vertrouwen in de overheid – terecht en onterecht – onder druk kan komen te staan, is onder meer rechtszekerheid en -gelijkheid voor burgers van groot belang.

Dat toenemend sprake is van een terugtrekkende overheid bemoeilijkt het bouwen aan en bestendigen van dit vertrouwen. Binnen milieuwetgeving wordt regelgeving bijvoorbeeld “vereenvoudigd” en is sprake van deregulering. Steeds meer activiteiten vallen onder het meldingenregime wat minder maatwerkvoorschriften in vergunningen oplevert. Daarmee wordt de vergunningverlener minder zichtbaar en komt met name toezicht en handhaving in beeld.

Een andere voorbeeld van het terugtrekken van de overheid, is het uitbesteden van werken en diensten. Bij veel gemeenten verschuift de rol van inhoud naar proces, waarbij frequent de wettelijke verantwoordelijkheid blijft bestaan. Zo kunnen bodemsaneringen bijvoorbeeld op basis van een UAV-GC contract in de markt gezet. Dan is kennis van zowel de aanbestedingsrechtelijke en contractuele kant als van de bodemjuridische en -technische kant onontbeerlijk.

De inhoudelijke argumentatie ten aanzien van besluitvorming en beleid is noodzakelijk om betrouwbaarheid te waarborgen. Dit zal bij het in werking treden van de Omgevingswet alleen maar toenemen. Bij uw vraag, als overheid of ondernemer die hiermee worstelt, bieden wij een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van detachering, ondersteuning bij bezwaar en beroep en in het geval van een (plan)schade aanvraag.

Geofoxx legt met haar klanten het fundament voor een betrouwbare overheid. Onze juridische expertise zetten wij voor u in waarbij verbanden gelegd worden met de overige expertisegebieden binnen ons bedrijf.