Droge voeten

In het laaggelegen Nederland is het behoud van ‘droge voeten’ een voornaam maatschappelijk thema. Zonder de interventies uit het verleden, zou een groot deel van ons land geheel niet bewoonbaar zijn. Nederlanders zijn internationaal beroemd geworden om hun inspanningen om land droog te leggen (landwinning) en droog land te beschermen tegen overstromingen, bijvoorbeeld middels dijken en waterkeringen. Deze kennis passen wij in binnen- en buitenland nog dikwijls toe, en onze klassieke werkwijzen (molens en waterkeringen) zijn nu een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed met grote recreatieve en economische (toerisme) waarde.

Door deze inspanningen is men droge voeten als vanzelfsprekendheid gaan beschouwen. Echter, uit actuele voorbeelden in buitenland en zelfs binnenslands (dijkdoorbraken) blijkt dat het behouden van dergelijke waterveiligheid niet vanzelfsprekend is. Daarbij maken zaken als klimaatverandering, bodemdaling en de toenemende kosten aan behoud en onderhoud van waterwerende en –kerende maatregelen, deze uitdaging steeds groter.

Geofoxx is zich bewust dat waterveiligheid een kostbaar goed is, en zet zich in om dit belang breed inzichtelijk en gedragen te krijgen. Op kleine schaal door omtrent bemaling en geohydrologische modellering te adviseren bij civiele (uitvoerings)werkzaamheden zoals weg- en rioolreconstructies, herinrichtingsprojecten en werkzaamheden aan kabels- en leidingentracés. Maar ook creatief inspirerend, door te adviseren over alternatieve gebruiksvormen voor ‘nattere’ locaties (benutting van weidesloten door verbouwing van watertolerante of energetisch interessante gewassen) en door slimme (functie)combinaties als het beperken van binnenstedelijke wateroverlast middels het realiseren van natte natuurgebieden in de omgeving.