slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Bodem

Bodem is het fundament van ons bestaan. Alles begint bij de bodem. We staan, leven, werken en recreëren erop. Het vormt de bron van onze voedsel- en drinkwatervoorziening en voorziet ons van (groene) grondstoffen voor bouw, biobrandstoffen en medicijnen. Als essentieel onderdeel van het ecosysteem heeft de bodem tevens een belangrijke regulerende functie zoals opslag van CO2 en waterbuffering. De bodem vormt een essentieel habitat voor planten en dieren om te kunnen overleven en is drager van miljoenen sporen, zaden en genetisch materiaal.

De bodem staat niet op zichzelf. Er is een continue verbinding met de omgeving en alles wat leeft. Een bodemvraagstuk staat dus ook nooit op zichzelf en dient daarom in zijn context te worden bekeken. De vele raakvlakken vanuit bodem met water, ecologie, energie, gezondheid & veiligheid en regelgeving zijn dan ook evident.

Door de sterke interactie van de bodem en haar omgeving zijn bodemvraagstukken aan een sterke dynamiek onderhevig. De maatschappelijke en marktbelangen die te maken hebben met bodem veranderen in een rap tempo. Voor elk vraagstuk betekent dit dat de juiste (maatschappelijke) context voorop moet staan. Voor en met u maken wij deze context inzichtelijk. Daarbij adviseren wij u over de mogelijkheden voor uw (ontwikkelings) wensen en ambities. Want een standaardvraag en een standaard oplossing bestaan in onze optiek niet. Wij spelen hierbij in op de mogelijke onderliggende (milieu)knelpunten en -kansen.

We beseffen het vaak nog niet maar het grootste kapitaal van de mens ligt onder onze voeten. Vanuit de drie werkdomeinen die wij onderscheiden gaan we graag met u de uitdaging aan om deze waarde naar boven te halen.

Bodem bezien vanuit ‘Grond, gebouwen en machines’
Veel plaatsgebonden en lokale vraagstukken bevinden zich in het domein ‘Grond, gebouwen en machines’. Het locatiegericht denken staat hierin centraal evenals de vragen: ‘Wat wilt u met de locatie?’ en ‘Wat kunt u met de locatie?’. Onderzoeken, diensten en adviezen kunnen hierop worden afgestemd en bij voorkeur kijken we samen met u verder dan alleen de bodemaspecten.

Bodemvraagstukken in dit domein komen vaak voort uit een vergunningstraject, het activiteitenbesluit of een aan- of verkooptraject. Ook kan het zijn dat u te maken hebt met een verontreinigde bodem op uw locatie die u wel of niet moet saneren. Veranderende wetgeving, verantwoordelijkheden en belangen spelen hierbij een belangrijke rol. Wat betekent het bijvoorbeeld voor u als eigenaar of (ver)huurder van de locatie als de Wet bodembescherming verdwijnt en we te maken hebben met de nieuwe Omgevingswet?

Bodem bezien vanuit ‘Werk- & Leefomgeving’
Vanuit ‘Werk- & leefomgeving’ behandelen wij bodemvraagstukken vanuit hun omgevingscontext. Onderzoeken en adviezen die veelal voortkomen uit geplande ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Dit kunnen woonlocaties zijn in het stedelijk of landelijk gebied, maar ook renovaties van bedrijfsterreinen of nieuwe bestemmingen in het buitengebied met gecombineerde functies (recreatie, natuur, landbouw).

In dit domein is veel beweging. Maatschappelijke behoeften veranderen, de overheid trekt zich verder terug en legt de verantwoordelijkheden steeds meer bij gemeenten en het initiatief bij regionale (markt)partijen. De wens voor een gezonde, vitale en vaste bodem groeit terwijl het steeds ‘drukker’ wordt op én in deze bodem (big datanetwerken, ondergronds bouwen, kabels/leidingen, lokale ondergrondse energie-opwekking) en de claim op de bodem en de ondergrond anders is dan we die traditioneel kennen. Ook is er toenemende aandacht voor al dan niet natuurlijke bodembewegingen die begrijpelijk de nodige maatschappelijke impact hebben.

Het is dan ook van essentieel belang dat we actief betrokken zijn bij deze ontwikkelingen in onze ‘werk- & leefomgeving’ en deze in onderlinge samenhang kunnen bezien. Zo kunnen we u integraal adviseren en voegen we waarde toe.

Bodem bezien vanuit ‘Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’
Grondstoffen worden steeds duurder en schaarser. Het besef groeit dat het anders moet en ook kan.
Opdrachtgevers willen – of worden genoodzaakt – hun productieprocessen opnieuw onder de loep te nemen. Burgers en (eind)gebruikers worden zich bewust en verlangen duurzame producten, transparante ketens (waar komt mijn eten vandaan?), schonere technologieën. Deze maatschappelijke ontwikkelingen leveren nieuwe kansen op. Dit vergt een innovatieve en creatieve ondernemerszin gericht op participatie, samenwerking en maatschappelijke meerwaarde.

Het lijkt soms nog ver van huis allemaal. U kunt echter met kleine stappen al veel betekenis geven en uw initiatief, locatie of bestaand productieproces naar de toekomst toe verduurzamen. Vragen en behoeften die via deze route worden benaderd hebben dit met elkaar gemeen: ze worden systemisch, bij voorkeur circulair, onderzocht waarbij de natuurlijke functies van de bodem waar mogelijk gecombineerd worden benut. Met een ketenanalyse – van productie tot (her)gebruik – laten wij zien waar milieuwinst kan worden geboekt en op welke wijze(n) natuurlijke grondstoffen hoogwaardig kunnen worden verbruikt, gebruikt of hergebruikt. Ook hier geldt dus; een nieuwe kijk op Bodem!