slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Ecologie

Het belang van een gezonde natuurlijke leefomgeving wordt steeds vaker naar voren gebracht in het maatschappelijk debat. Hierdoor komt de positieve kant van ecologie in beeld en wint duurzaam en verantwoord ondernemen terrein. Hoe ‘groener’ een woningbouwproject is, hoe aantrekkelijker. Hetzelfde geldt voor bedrijvigheid. Een kaal bedrijventerrein is deprimerend en heet. Met groene daken kan water geborgen, stof afgevangen en temperatuur gedempt worden. Een groenere inrichting of de plaatsing van nestkasten verhogen de attractiviteit en het werkplezier. Tijdelijke natuur is een ideaal voorbeeld van een win-win situatie: goed voor de natuur, economisch lonend, geeft positieve beeldvorming en versterkte verbinding met de omgeving.

Wij bieden onderzoek en advies aan bij ruimtelijke initiatieven en bedrijfsactiviteiten. U kunt dan onder meer denken aan revitalisering van bedrijfsterreinen, inrichting van publiek gebied, lokale initiatieven, alsmede de verkenning en vergroening van (productie)ketens. In meer uitvoerende zin denken we actief mee in situaties waarin bijvoorbeeld gesloopt, gebaggerd, gereconstrueerd of gesaneerd wordt.

Vanzelfsprekend zijn wij actueel op de hoogte van veranderende wetgeving op het gebied van ecologie. Vanuit, maar ook los van deze wetgeving schetsen we mogelijkheden om meerwaarde te creëren met en voor ecologie. Geofoxx is aangesloten bij de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus (NGB) en voert werkzaamheden uit conform de gedragscode van het NGB.

Ecologie bezien vanuit ‘Grond, gebouwen en machines’
Ook, en misschien wel juist binnen dit domein, waarin het vooral gaat over bedrijfsactiviteiten op een specifieke plek, spelen ecologische afwegingen en beslissingen een voorname rol. Meestal worden deze afwegingen laat in het traject gemaakt. Door tijdig te anticiperen ontstaat keuzeruimte en blijken er veelal verrassende alternatieven voor de ruimtelijke inpassing.

Ecologie bezien vanuit ‘Werk- & Leefomgeving’
Van nature is de ruimtelijke ontwikkeling van de mens lang niet altijd eco-logisch. Ecologie komt met name in beeld als bron voor stagnatie, maar niet als vorm van inspiratie. Dat is jammer, want door ecologie in een gebiedscontext te (her)kennen, ontstaan veel mogelijkheden. Creatief denken wij hierover na, praktisch zijn wij in dit domein onder andere betrokken bij infrastructurele ontwikkelingen, effectenbeoordeling voor natuurgebieden, PAS, beekherstel, mitigatie en compensatie.

Ecologie bezien vanuit ‘Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’
Er is een toenemend maatschappelijk bewustzijn om op een verantwoorde wijze om te gaan met grondstoffen en natuur. Wij denken actief met onze cliënten mee over thema’s als energieproductie uit biomassa, berging van water met groene daken en water- en groenstructuren, bijdragen aan de biodiversiteit (als ecologische, maatschappelijke en bedrijfseconomische kans), tijdelijke natuur en het toepassen en ‘transplanteren’ van geplagde grond uit natuurgebieden.