slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Energie

Energie is wat ons beweegt, zowel letterlijk als figuurlijk. Sinds mensenheugenis zijn we op zoek naar beweging, verwarming, koeling en licht. We stellen steeds meer eisen aan het grote scala aan energiebronnen waar we in de moderne tijd over kunnen beschikken. Daarnaast zijn we continu op zoek naar alternatieve, ‘betere’, meer duurzame bronnen. Binnen het expertisegebied Energie denken we breed. Het omvat de winning, inzet en (neven)effecten van, al dan niet hernieuwbare, bronnen voor het opwekken van warmte, beweging en/of elektriciteit en de keuzen en prioriteiten die hierin worden gemaakt.

Met deze definitie maakt Energie in principe onderdeel uit van elk vraagstuk waarbinnen een vorm van beweging c.q. activiteit, warmte, of elektriciteit speelt. Vanuit ons expertisegebied Energie maken we deze componenten zichtbaar, beschrijven de keuzeruimte en benoemen de kansen. Hiermee zien wij energie als een bron van inspiratie en als onderscheidend vermogen voor onze publieke en private klanten.

In dit expertisegebied worden eens te meer de verbanden tussen de verschillende werkdomeinen zichtbaar. Een energievraagstuk, of die zich nu regionaal afspeelt of een specifieke locatie betreft, kan vaak geplaatst worden in een duurzaamheidsgedachte. Voorbeelden hiervan zijn upcycling, cradle to cradle en het circulaire denken waarin het gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen centraal staat.

Energie bezien vanuit ‘Grond, gebouwen en machines’
Iedere energiemaatregel die wordt opgesteld is het meest zichtbaar en concreet in het domein ‘Grond, gebouwen en machines’. Het gedachtegoed over hoe om te gaan met de beschikbare (natuurlijke) grondstoffen krijgt altijd een lokale neerslag.

In veel voorbeelden worden innovatieve duurzaamheidsgedachten op locatieniveau benaderd als een efficiëntievraagstuk. Aandacht voor de efficiency en reductiekant van energiegebruik is relevant. Het blijft echter belangrijk de maatregelen in een grotere context en keten (en doelstelling) te zien. Door vanuit de bredere context te kijken naar de energiebehoefte en effecten in ketens en (productie)processen komen nieuwe kansen naar voren. Onze bijzondere aandacht gaat dan ook uit naar de keten en naar positievere en meer inspirerende elementen dan sec de reductie van het gebruik: upcycling.

Energie bezien vanuit ‘Werk- & leefomgeving’
Met onze integrale benadering – over kennisgebieden en werkdomeinen heen – weten wij energiebehoeften te duiden in een ruimtelijke context. De werk- en leefomgeving is een grid waarbinnen voortdurend energiekeuzes worden gemaakt. Dit gebeurt op wisselende schaal (grotere en kleinere locaties) door verschillende partijen, waaronder overheden, bedrijven, burgers. Het bepalen van de keuzeruimte is veelal een spel tussen belanghebbenden. Wij zorgen ervoor dat strategieën, (gebieds)visies, technieken en acties op elkaar kunnen worden afgestemd, waarmee sneller een door alle belanghebbenden gedragen ontwerp tot stand komt. Werk- & Leefomgeving is mede hierdoor een buitengewoon inspirerend domein, dat bovendien continu ontwikkelt en verandert.

Onze werkzaamheden omvatten onder meer de vertaling van een energieakkoord naar een lokale ‘neerslag’ en het plaatsen en waarderen van een lokale situatie in grotere energievraagstukken, visies en wet- en regelgeving.

Energie bezien vanuit ‘Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’
Onze energieonderzoeken, diensten en adviezen in het domein ‘gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’ richten zich op het verhelderen en verbeteren van productieketens.

Energiethema’s vragen al snel een ketenaanpak: van de bron, door het netwerk, naar de uiteindelijke gebruiks- en gebruikersbehoefte (bijvoorbeeld het verwarmen van water of het aandrijven van een productielijn). Er zijn daarbij verschillende gebruikscycli die (kunnen) worden doorlopen. Ook spelen vragen als: wat zijn alternatieve bronnen, hoe kan het netwerk worden ingericht, in welke mate wordt de behoefte vervuld en hoe ziet dit er uit met oog op neveneffecten, of naar de toekomst?

Door energie te zien als een middel en te plaatsen in relatie tot andere kennisgebieden (geen op zichzelf staand fenomeen) wordt de veerkracht van het hele systeem vergroot. Dikwijls verschuift de focus dan van reductie van energie naar het creëren van meer energie in het proces.

Geïnspireerd door begrippen als ‘cradle to cradle’ en ‘upcycling’ ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij de co-creatie van een onderscheidende, toekomstbestendige en robuuste energievisie, en om de creativiteit in hun (productie)omgeving te vergroten.