slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Gezondheid en veiligheid

Vanuit het expertisegebied Gezondheid & Veiligheid belichten wij vraagstukken die betrekking hebben op gezondheid & veiligheid van mensen, als gevolg van voormalige, bestaande en/of (mogelijke) toekomstige economische activiteiten.

Wij benaderen deze vraagstukken met en voor onze relaties redenerend vanuit drie werkdomeinen, gebruik makend van thematische ketenanalyses én onze kennis van andere expertisegebieden.

Gezondheid & Veiligheid bezien vanuit ‘Grond, gebouwen en machines’
Binnen dit domein begeleiden wij onze opdrachtgevers met bedrijfsmilieuadvies op maat. Gezondheid & Veiligheid voor mens en dier is geborgd in veel actuele en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving. Zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk zijn deze wettelijke kaders van belang voor onze klanten, bijvoorbeeld in relatie tot diverse betrokken vergunningvoorschriften en kwaliteitscertificaten. Vanzelfsprekend ondersteunen wij klanten ook in de onderhandeling en gerichte samenwerking met onder andere bevoegde gezagen en andere belanghebbenden. Ingevolge de bedrijfsprocessen en te betrekken maatschappelijke thema’s worden via gerichte ketenanalyses mogelijke emissies naar mens en milieu geanalyseerd en wordt op originele en creatieve wijze duurzame preventie geïnitieerd. Voor zowel analyse, initiatie als borging zijn binnen Geofoxx specialisten beschikbaar op het gebied van zowel regelgeving als – onder meer – veiligheidskunde, asbest- en fijnstofblootstelling, nanodeeltjes, medisch milieuonderzoek, milieubeschermende voorzieningen, (her)gebruik van reststoffen, milieuanalyse/monitoring en borging van kwaliteit (water, lucht, bodem).

Gezondheid & Veiligheid bezien vanuit ‘Werk- & Leefomgeving’
Binnen het domein werk- en leefomgeving begeleiden en adviseren wij onze klanten in gezondheid- en veiligheid gelieerde omgevingsvraagstukken. Hierbij beschouwen we de impact van zowel voormalige, huidige als toekomstige economische activiteiten. Bestaande wet- en regelgeving wordt hierbij vanzelfsprekend meegenomen, maar is niet uitsluitend leidend, daar deze slechts een weerslag vormt van ervaringen en besluiten uit het verleden. Ons multidisciplinaire team van adviseurs geeft namelijk ook betekenis aan mogelijke humane gezondheidseffecten afkomstig uit het omgevingsmilieu (water, lucht, bodem) op dossiers zoals antibioticaresistentie, zoönosen, drugsafval, asbest en straling. Onderzoek en advies wordt vormgegeven in samenwerking met toonaangevende instituten en met behulp van moderne technieken waaronder DNA-technologie.

Gezondheid & Veiligheid bezien vanuit ‘Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’
In dit domein komt voor Geofoxx het denken en redeneren vanuit ketenanalyses volledig tot zijn recht en ontplooiing. Wij leggen hierbij de focus op de voedselketen. Deze keten leert ons keer op keer na te gaan wat de impact van de omgeving is op de volgende stap in die keten en uiteindelijk het eindproduct. Met een machtige consument die veelal kritischer is dan de bestaande kwaliteitscriteria, en doordat de omgeving een rol speelt bij veilige voedselproductie (denk aan dioxine in onze eieren, aan EHEC op kiemgroenten en aan ESBL’s op kippenvlees) vormt onze kennis een schakel van toenemende importantie in de Food & Agro sector.