slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Regelgeving

Voor elk kennisgebied binnen Geofoxx geldt veelal complexe wet- en regelgeving, waarvan de kennis geborgd wordt binnen het kennisgebied Regelgeving. Voor een succesvol project is juridische ondersteuning op diverse vlakken onmisbaar. Niet alleen maken wij u attent op mogelijke risico’s, ook brengen wij graag de (juridische) kansen voor u in beeld.

Wij beschikken over uitgebreide kennis van het omgevingsrecht. Dit omvangrijke rechtsgebied omvat onder meer wet- en regelgeving omtrent ruimtelijke ordening, planschade, bodem, water, ecologie, milieu, externe veiligheid, energie en asbest. Ook zijn wij inhoudelijk goed op de hoogte van de toekomstige Omgevingswet en diverse (milieu)beleidsplannen.

Privaatrechtelijk bieden wij onder meer juridisch advies op het gebied van aanbesteden en contracteren. Wij adviseren u over de juiste aanbestedingsprocedure en richten deze juridisch en milieu-inhoudelijk zo in dat u de meest geschikte partij kunt contracteren (o.a. RAW en Design & Construct). Om juridische geschillen te voorkomen stellen wij gedegen overeenkomsten op voor onder meer samenwerking, koop en vestiging van zakelijke rechten.

Regelgeving bezien vanuit ‘Grond, gebouwen en machines’
Bij de (her)ontwikkeling van uw locatie of de verplaatsing van uw bedrijf krijgt u te maken met diverse procedures en wettelijke verplichtingen. Denkt u hierbij aan omgevingsvergunningen en plichten op basis van het Activiteitenbesluit. Wij adviseren u hierover en belichten eventuele (financiële) kansen en risico’s. Om een spoedige doorlooptijd van uw project te bevorderen stellen wij een vergunningeninventarisatie met bijbehorende planning op en leggen de afspraken tussen de verschillende partijen contractueel vast. Ook kunnen wij een aanbestedingsprocedure voor u verzorgen.

Uw (bedrijfs)locatie is niet losstaand maar maakt altijd onderdeel uit van de omgeving. Wanneer blijkt dat de (milieu)gebruiksruimte voor uw organisatie mogelijk wordt beperkt door ontwikkelingen in uw omgeving, brengen wij een zienswijze voor u naar voren en stellen indien gewenst bezwaar en/of beroep in. Indien sprake is van (een voornemen tot) handhaving ondersteunen wij u gedurende dit traject. Dankzij onze brede dienstverlening en integrale benadering zijn wij zowel juridisch als milieu-inhoudelijk voor u de juiste partij.

Regelgeving bezien vanuit ‘Werk- & Leefomgeving’
Binnen het domein ‘Werk- & leefomgeving’ kunnen wij reeds tijdens de initiatieffase van een gebiedsontwikkeling een wezenlijke bijdrage leveren door te adviseren over de te doorlopen planologische en vergunningenprocedures en u attent te maken op (financiële) kansen en risico’s. Graag denken wij actief met u mee om een voorspoedige doorlooptijd van uw project te bevorderen. Wij stellen een vergunningeninventarisatie met bijbehorende planning op en leggen de afspraken tussen verschillende partijen contractueel vast. Ook staan wij u bij in bezwaar- en beroepsprocedures en kunnen een aanbestedingsprocedure voor u verzorgen. Dankzij onze brede dienstverlening en integrale benadering zijn wij zowel juridisch als milieu-inhoudelijk voor u de juiste partij.

Regelgeving bezien vanuit ‘Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’
Er is een toenemend maatschappelijk bewustzijn om op een verantwoorde wijze om te gaan met grondstoffen. Dit heeft invloed op de functie en het gebruik van de ruimte. Onze kennis van de specifieke gebiedsafhankelijke kenmerken van zowel de ondergrond en bovengrond zorgen dat wij u optimaal kunnen adviseren over gebruik en functie.

Bij het gebruik en verbruik van (grond)stoffen komen verschillende componenten aan bod zoals gezondheid, veiligheid, energie, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en (hergebruik van) reststoffen. Deze aspecten kennen elk een eigen wettelijk kader. Wij geven juridisch advies over deze onderwerpen waarbij een beroep wordt gedaan op de diverse vakspecialisten binnen Geofoxx om tot een optimale bedrijfsvoering voor uw organisatie te komen. Daarnaast adviseren wij onze opdrachtgevers, juist bij nieuwe ontwikkelingen – wanneer passende regelgevende kaders nog ontbreken en bestaande kaders contraproductief worden – over de juridische en beleidsinhoudelijke (ontwikkelings)mogelijkheden.