slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Ruimte

Het expertisegebied Ruimte gaat over het verbinden van verschillende expertisegebieden als ecologie, water, bodem en regelgeving teneinde een gezonde en leefbare omgeving te creëren. Vragen die ons en onze cliënten bezig houden zijn: hoe is Nederland ingericht onder en boven de grond en – vooral – hoe willen we dit in de toekomst vormgeven? Welke mogelijkheden zijn er om onze leefomgeving te verbeteren en hoe kunnen we ruimtelijke functies onderling versterken? Hoe past zowel de werkomgeving als recreatie daarbinnen? We zijn graag voor en met onze opdrachtgevers in creatieve dialoog om de fysieke leefomgeving te ontwikkelen, bestemmen, organiseren en te beheren. Ruimte om in te wonen, werken en recreëren. Ruimte om verbindingen te leggen en dynamiek te ontsluiten.

Ruimte bezien vanuit ‘Grond, gebouwen en machines’
Ruimte om te ondernemen! Dat is wat ons aanspreekt in dit werkdomein. Kijken naar wat kan, en er ook voor zorgen dat dit lukt. Dikwijls dienen hiervoor combinaties gemaakt te worden tussen verschillende expertisegebieden. In grote delen van het land wordt het aanpassen van de bestaande woningvoorraad belangrijker dan nieuwbouw. Ook het (her)bestemmen van bestaande (leegstaande) kantoren, winkels en ander vastgoed hoort daarbij. In deze dynamiek begeven we ons graag.

Ruimte bezien vanuit ‘Werk- & Leefomgeving’
De continue dynamiek in dit werkdomein en het spanningsveld van verschillende belang(hebbend)en is een specifieke uitdaging voor onze advisering. Daarin is een deskundige en pragmatische benadering onontbeerlijk, waarbij het onderkennen en benadrukken van de samenhang tussen verschillende benodigde expertises veelal het verschil maakt; een integrale visie, in de vorm van de juiste onderzoeken, diensten en adviezen, als best mogelijke antwoord op uw vragen en behoeften.

Ruimte bezien vanuit ‘Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’
De Nederlandse delta is bij uitstek geschikt om verschillende functies te combineren. Het Deltaprogramma is hier een mooi voorbeeld van. Functiemenging is dan ook de standaard geworden. Zo worden combinaties gemaakt van waterveiligheid, recreatie, infrastructurele ontwikkeling en dat alles bij een hoogwaardige woon- en leefomgeving. Gebruik en hergebruik van (natuurlijke) grondstoffen is hierbij dikwijls een financiële motor. Denk aan landschapsontwikkeling door winning van primaire grondstoffen als zand en grind. Slim omgaan met stortplaatsen en het bergen van grond in diepe plassen zijn andere voorbeelden van onze ervaringen.