slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Water

Beschikbaarheid van zoet water is een bestaansvoorwaarde voor het leven op aarde. Drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie zijn afhankelijk van voldoende en schoon water. Daarnaast is water essentieel voor een robuust ecologisch systeem en draagt het bij aan het leef- en ‘belevings’klimaat.

Watervraagstukken worden sterk beïnvloed door de (te verwachten) veranderingen in klimaat. Dit vraagt om duurzame en doordachte oplossingen tegen wateroverlast en –tekorten. Het voorhanden hebben en houden van veilig drink- en industriewater vertegenwoordigt een niet te onderschatten ecologische en economische waarde. Mede daarom is het verder verduurzamen van de waterketen een belangrijke maatschappelijke behoefte.

Water staat niet op zichzelf. Zeker in Nederland weten we dat als geen ander! Er is een continue verbinding met de omgeving en alles wat leeft. Voor elk watervraagstuk zal de juiste context voorop moeten staan. Samen met u bepalen we deze context en gaan we na welke verbindingen met onze andere expertisegebieden extra waarde toevoegen.

Water bezien vanuit ‘Grond, gebouwen en machines’
In dit domein, redenerend vanuit een locatie, kunnen wij veel van onze technische expertise toepassen. Zo is onze ruime geohydrologische kennis en kunde bij uitstek geschikt voor doorlatendheidsberekeningen, bemalingsadviezen en risico-analyses. Dezelfde geohydrologische kennis passen wij toe op de diepere ondergrond als bijvoorbeeld de haalbaarheid van aardwarmtewinning op een specifieke plek een vraag is. Met dit voorbeeld wordt ook direct duidelijk dat verbanden met andere expertisegebieden, zoals energie, ruimte en regelgeving, voor de hand liggen. Gedegen onderzoek, integraal en onderbouwd, leidt daarmee tot waardevolle adviezen en robuuste keuzes.

Water bezien vanuit ‘Werk- & leefomgeving’
Vanuit ‘Werk- & leefomgeving’ plaatsen wij watervraagstukken in hun omgevingscontext; onderzoeken en adviezen die veelal voortkomen uit ruimtelijke ambities. Dit kunnen woonlocaties zijn in stedelijk of landelijk gebied, maar ook te verduurzamen bedrijfslocaties of nieuwe bestemmingen met gecombineerde functies. Onze waterhuishoudkundige plannen zijn in dergelijke situaties veel gevraagd.

Water bezien vanuit ‘Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen’
In ons waterrijke land met zijn kenmerkende geologie en bodemsamenstelling lijkt het bijna vanzelfsprekend dat we altijd voldoende drink- en industriewater voorhanden hebben. Ook in Nederland is de bodem echter geen onuitputtelijk reservoir. Tevens is de kwaliteit op veel plekken niet duurzaam geborgd. Door de waterketen te doorgronden, op verschillende schaalniveaus, komen we samen met onze cliënten tot duurzame(re) oplossingen. Zo kunnen waterstromen wellicht anders worden benut zodat ‘afvalwater’ weer een toepassing krijgt (elders of in het circulaire systeem). Of kan retourbemaling worden toegepast (gebruik) in plaats van het kostbare water te lozen (verbruik). Voorstelbaar is dat in dit soort trajecten allerlei afwegingen te maken zijn, conventionele en minder conventionele. Ook in die laatste categorie voelen wij ons in toenemende mate thuis en betrekken wij onze andere expertisegebieden actief om tot de best denkbare oplossing te komen. Ons denkwerk, uw oplossing!