Asbest – Deskresearch

Asbest – Deskresearch

Aan de hand van de deskresearch zijn op voorhand inschattingen te maken van die plaatsen waar asbest te verwachten is. Met name die locaties in het gebouw, die visueel moeilijk of niet waarneembaar zijn, kunnen op deze wijze inzichtelijk gemaakt worden. Een goede deskresearch kan van grote waarde zijn voor de nauwkeurigheid van de uit te voeren werkzaamheden. Hiertoe worden bouwtekeningen, plattegronden, bestekken, oude inventarisatierapporten e.d. geraadpleegd.