Aanbesteding

Aanbesteding

In uiteenlopende situaties, van een complexe bodemsanering tot de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie, kan sprake zijn van een gehele of gedeeltelijke uitbesteding van werken of diensten. Geofoxx verzorgt complete aanbestedingsprocedures vanuit juridische én milieutechnische expertise. Hierbij stellen wij desgewenst de aanbestedingsdocumenten op en begeleiden wij de procedure van het begin tot het eind. In samenspraak met u maken we keuzes ten aanzien van de aanbestedingsvorm (onderhands, openbaar, etc.), stellen het contract (bijvoorbeeld UAV-gc, UAV 2012 of RAW) op en voeren gesprekken (en onderhandelingen) met partijen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

In ons brede werkveld zien wij vragen over aansprakelijkheid vaak terug, bijvoorbeeld bij het aantreffen van asbest van een gebouw of een bodemverontreiniging die gesaneerd dient te worden.

Wanneer sanering noodzakelijk is, kan zich de vraag voordoen welke partij hiervoor verantwoordelijk is en/of op welke wijze deze verantwoordelijkheid en samenhangende zaken (kosten, juridische en communicatieve aspecten) verdeeld zijn. Geofoxx adviseert hierover en begeleidt de mogelijke vervolgstappen.

In geval van een asbestsanering dient mogelijk de vraag beantwoord te worden of en zo ja welke partij kan worden aangesproken voor de kosten ten gevolge van deze sanering. Wij lossen dergelijke vraagstukken op.

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Geofoxx ondersteunt het bedrijfsleven bij vraagstukken rondom het Activiteitenbesluit. Het uitgangspunt van het Activiteitenbesluit is om zoveel mogelijk inrichtingen onder algemene regels te brengen. Het achterliggende doel hiervan is het verminderen van de administratieve lasten voor zowel inrichtingen als overheden. Het besluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater. Geofoxx kan op diverse manieren adviseren in dit vakgebied. Onder meer door het verzorgen van een melding ingevolge het besluit bij bedrijfsverplaatsingen of uitbreidingen of wijzigingen van een bedrijf. Daarnaast adviseren wij aangaande de interpretatie van voorschriften en vereisten die hieruit voortvloeien. Hierbij analyseren we de impact op de bedrijfsvoering en adviseren we op een creatieve wijze aangaande investeringen, technische voorzieningen en organisatorische maatregelen. Dit alles in relatie tot de wettelijke kaders die het Activiteitenbesluit het bedrijfsleven biedt.

Antibiotica resistentie

Antibiotica resistentie

De afgelopen jaren is men toenemend bezorgd over het ontstaan en verspreiden van antibioticaresistentie bij micro-organismen. Bekende voorbeelden zijn MRSA in ziekenhuizen en onder veehouders, en ESBL’s die onlangs op vlees en groenten werden aangetoond. Als een bacterie resistent is voor antibiotica, is deze moeilijker (en duurder) om te bestrijden, waardoor zorgkosten toenemen en de kans op complicaties of onbehandelbare infecties stijgt. Het probleem raakt ontwikkelingslanden, en steeds vaker ook de westerse wereld. Het tegengaan van antibioticaresistentie is daarom een van de voornaamste aandachtspunten van de World Health Organization, en een van de speerpunten in het Nederlandse zorgbeleid.

Omdat antibioticaresistentie ontstaat en verspreidt tussen mens, dier en milieu, is het van belang om integraal over deze velden heen kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden. Dat gebeurt onder de noemer ‘One Health’. Weinig partijen hebben zich tot nu toe verdiept in de rol van het milieu bij het ontstaan en overdragen van antibioticaresistentie. Geofoxx ontwikkelt en deelt dergelijke expertise over antibioticaresistentie en het milieu (vaak onder de noemer ‘milieuresistentie’) met prominente partijen vanuit de zorg- en veterinaire kant, om dit complexe maatschappelijke probleem te helpen oplossen.

Asbest

Asbest

Asbest is in het verleden massaal toegepast in gebouwen, schepen en (industriële) installaties. Het materiaal is relatief goedkoop en heeft veel gunstige eigenschappen, zoals de robuustheid en de brandwerende en isolerende werking. Niet vreemd dus dat de afgelopen decennia asbesthoudend materiaal veelvuldig in onze omgeving, waaronder panden, de bodem, waterbodem en (via bouw- en sloopafval) puingranulaat, terecht is gekomen.

Asbest is, zo weten we nu, zeer schadelijk voor de gezondheid. Het kan bij de mens leiden tot longemfyseem, longkanker en buikvlieskanker. Met ongeveer 1.000 overlijdensgevallen per jaar veroorzaakt asbestblootstelling meer slachtoffers dan het verkeer. Vanaf 1993 geldt daarom een verbod op het toepassen, verkopen en bewerken van producten waarin asbest is verwerkt. In verschillende landen wordt asbest ook nu nog frequent toegepast.

Doordat asbest op vele manieren in onze omgeving terecht is gekomen, is het voor een gezonde en veilige leefomgeving nodig om er rekening mee te houden. Asbest verspreidt zich namelijk continu naar onze omgeving door erosie van het cement dat de vezels bijeen houdt, of komt in grote hoeveelheden vrij bij een calamiteit. Ook kunnen asbestvezels vrijkomen wanneer bij onderhoud, renovatie of sloop onvoldoende rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van asbest.

Bij het onderzoeken van en adviseren over asbest is het van groot belang om met een integrale blik te kijken. Er is bij asbestvraagstukken sprake van verschillende asbestsoorten die op verschillende wijzen zijn toegepast. Daarnaast kan de toepassing in goede of slechte staat verkeren. Tevens zijn op asbestvraagstukken diverse wettelijke kaders van toepassing (zoals het onderscheid dat men maakt bij asbest bóven de grond en in de grond en wetgeving vanuit milieu of arbo perspectief). Specifieke kennis is nodig om de inschatting van risico’s voor de volksgezondheid te kunnen maken. En zeker bij asbest speelt ook de beeldvorming en beleving van betrokkenen en publiek een grote rol bij de te kiezen strategie. Voor bezitters van asbesthoudende producten (vastgoed, grondeigenaren) leidt de aanwezigheid van asbest tot vergaande beperkingen die zich uiteindelijk vertalen in risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid én economische waarde.

Met Geofoxx beschikt u over de juiste partner om u bij asbestvraagstukken te begeleiden. Onze veelzijdige onderzoekers en adviseurs kennen de asbestmaterie en de (wettelijke, juridische, maatschappelijke en economische) context van asbestvraagstukken door en door, en zijn hierin ook toonaangevend.

Asbest – Beheersplan

Asbest – Beheersplan

Het maken van een plan ter voorkoming van blootstelling aan asbestvezels.
Van toepassing als het aanwezige asbest niet gesaneerd wordt (prijstechnisch of technisch niet haalbaar) en het gebouw in gebruik blijft, zodat op een verantwoorde en veilige wijze het gebouw gebruikt kan worden.

Asbest – Contracting en borgen belangen

Asbest – Contracting en borgen belangen

De omvang van een asbestsanering is nooit vooraf 100% zeker te bepalen in een markt die economisch gezien vrij is. Ingekleed door vaktermen, voorgeschreven normen en protocollen is de vaste prijs vaak minder vast dan u zou willen. Door het opstellen van contractstukken (sloop- en saneringsbestek) worden uw belangen voorop gesteld en houdt u de regie in handen. Het gaat er immers ook om hoe u uw eigendommen wilt aantreffen tijdens en na de sanering, hoe u grip wilt houden op het proces en in hoeverre u aansprakelijk gesteld wilt worden voor bijvoorbeeld belastingschulden en illegale werknemers (ketenaansprakelijkheid).

Asbest – Financiële afwegingen sanering

Asbest – Financiële afwegingen sanering

Het inzichtelijk maken van financiële gevolgen.

  • Een raming van de saneringskosten stelt u in staat voldoende financiële middelen te reserveren en offerten te beoordelen.
  • Een raming van de saneringskosten is een waardevol hulpmiddel bij de waardebepaling van vastgoed. Te lage maar ook te hoge waarden (WOZ !) schaden uw belangen.
  • Door saneringskosten af te zetten tegen de risico’s, de kosten van beheer en de waardeontwikkeling van het vastgoed ontstaat een goed uitgangspunt voor een financieel beheersplan.

Asbest – Juridische afwegingen

Asbest – Juridische afwegingen

Door onze juridische kennis te combineren met onze “asbest-technische” kennis en onze kennis op medisch milieukundig gebied zijn we in staat rechten en plichten van eigenaren, opdrachtgevers, gebruikers en bewoners te bepalen, op basis van wet en regelgeving en in verhouding tot de aanwezige risico’s. Onzinnige acties en waardebepalingen op basis van paniek en risicomijdend gedrag worden vermeden. Andersom voorkomen wij dat onwetendheid en ontkenning leiden tot onaanvaardbare risico’s.

Asbest – Calamiteit

Asbest – Calamiteit

Asbest komt vaak in het nieuws bij een calamiteit zoals een brand. Brand in een pand van vóór 1994 leidt soms tot de verspreiding van asbest over een groot gebied. Dit heeft een grote impact op het openbare leven (gezondheid, veiligheid en perceptie) en op de lokale economie. Ook juridisch komt hier veel bij kijken. Een calamiteit kan ook op kleinere schaal voorkomen wanneer er op ondeskundige wijze wordt gesloopt of gerenoveerd, in dat geval zal de asbest met name in (een deel van) het gebouw zelf verspreid worden.