Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Geofoxx is gecertificeerd om asbestinventarisaties uit te voeren conform het daarvoor geldende Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie.
In het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is men verplicht een asbestinventarisatie conform deze norm uit te laten voeren indien een bouwwerk of object, vervaardigd vóór 1 januari 1994, gedeeltelijk of volledig wordt gerenoveerd of gesloopt. Het daar uit voortkomende asbestinventarisatierapport dient als bijlage te worden toegevoegd aan de in te dienen sloopmelding.
In situaties waarbij de gebouwen/objecten nog in gebruik is het in de meeste gevallen wenselijk enkel een visuele inventarisatie uit te voeren, (voorheen bekend als een ‘Type A inventarisatie’). Indien locaties (gedeeltelijk) worden gesloopt of gerenoveerd is het raadzaam een inventarisaties met destructieve handelingen (voorheen ‘Type B inventarisatie’) uit te voeren, zodat ook constructief verborgen asbest in kaart kan worden gebracht.

Voor meer informatie over asbestinventarisaties wordt verwezen naar bijgevoegd ‘Informatieblad Asbestinventarisaties

 

Asbestbeheersplan

Vanuit Arbo wet- en regelgeving heeft een eigenaar van een gebouw de verplichting (zorgplicht) aan haar gebruikers de asbest gerelateerde risico’s van dat pand in kaart te brengen en te beheersen. Middels een asbestinventarisatie kunnen de asbesthoudende toepassingen en de risico’s in een pand in kaart worden gebracht. Het is echter niet altijd mogelijk en/of wenselijk alle asbesthoudende toepassingen uit een pand te saneren, terwijl het pand wel in gebruik blijft of wordt genomen. Een asbestbeheersplan kan hierbij uitkomst bieden.
Het doel van een asbestbeheersplan (conform Bijlage E van NEN 2991:2015) is om aan de hand van een onderbouwing vast te leggen hoe het gebouw op een veilige en verantwoorde wijze in gebruik kan blijven voor de betreffende doeleinden van het gebouw. Hiertoe worden o.a. brongerichte beheersmaatregelen genomen, zoals het duurzaam afschermen van blootliggend asbesthoudend materiaal met als doel de kans op blootstelling minimaliseren, verspreiding van asbestvezels voorkomen en duidelijke procedures voor noodzakelijk onderhoud (na)bij asbesthoudend materiaal. Tevens wordt een adequaat noodplan opgenomen, zodat de organisatie is voorbereid op calamiteiten ten aanzien van asbesthoudend materiaal (denk aan beschadigingen en daaruit voortkomende verontreinigingen).
Als basis voor het beheersplan dient een nulmeting te worden uitgevoerd met als doel de situatie aangaande de asbesthoudende toepassingen op locatie te bepalen en/of te controleren. Een recent uitgevoerde asbestinventarisatie kan tevens gelden als nulmeting voor het beheersplan. Het beheersplan dient vervolgens periodiek te worden gecontroleerd. Gebaseerd op welke asbesthoudende toepassingen op welke locaties zijn toegepast wordt bepaald binnen welke termijn de volgende controle dient te worden uitgevoerd.

 

Meterkastkaarten

In het verlengde van een asbestbeheersplan wordt vaak een meterkastkaart opgesteld. Hierop is helder weergegeven waar in het pand asbesthoudende toepassingen zijn verwerkt en beknopt hoe men hier mee om dient te gaan. Deze meterkastkaart kan in de meterkast, cv-ruimte of andere centrale locatie in het pand worden opgehangen.