Vergunningenmanagement

Vergunningenmanagement

Om een voorspoedige procedure te doorlopen stellen wij een risico- en kansenanalyse op. In dit vergunningenplan wordt een heldere planning opgenomen, zodat eventuele knelpunten direct zichtbaar zijn.

Wij stellen op en/of beoordelen vergunningaanvragen: omgevingsvergunning (Wabo), Flora- en faunaontheffing, Natuurbeschermingsvergunning, Water(wet)vergunning (o.a. grondwaterontrekking), Wro-coördinatieregelingen, etc.

Ook verzorgen wij een milieumelding, milieuneutrale wijziging, Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) en m.e.r.-beoordeling.