Watertoets en waterparagraaf

Watertoets en waterparagraaf

Ruimtelijke plannen dienen in de regel te zijn voorzien van een waterparagraaf. Deze paragraaf voorziet in de onderbouwing dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen negatieve invloed heeft op waterhuishoudkundige belangen. Met de watertoets is dit procedureel geborgd. Belangrijk onderdeel van de watertoets is een vroegtijdige samenwerking met alle betrokken partijen.