Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

Een gezonde en veilige omgeving. Eén van de expertise-gebieden van Geofoxx.
Vanuit medisch milieukundig perspectief is onze senior adviseur Veiligheid en Gezondheid dr. Sven Evertz nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen dit gebied. Eén van de onderwerpen is bijvoorbeeld de Omgevingswet.

“Gezondheid en Milieu, twee thema’s die fundamenteel gekoppeld zijn maar die in de praktijk echter vaak ontkoppeld zijn. Dat leidt tot veel onduidelijkheid en onnodige discussies. Mede daarom geven wij nu al vorm aan de vertaalslag tussen de werkvelden gezondheid en milieu en hebben wij ook een duidelijke visie daarop voor zowel regionale overheden als voor bedrijven.”

Naar verwachting treedt in 2018 deze Omgevingswet in werking. Tientallen wetten en besluiten op het gebied van de fysieke leefomgeving zullen worden geïntegreerd, waarmee een behoorlijke efficiëntieslag gemaakt kan worden bij de uitvoering. Daartoe zijn vier algemene maatregelen van bestuur (AMvb’s) in de maak.

Naar aanleiding van een recent RIVM rapport (“Gezondheid en Veiligheid in de Omgevingswet – doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving”) concludeert Sven:
“De Omgevingswet biedt geweldige kansen om een aantal V&G thema’s nu eindelijk eens integraal aan te pakken. Gezondheid & Veiligheid vormt één van de centrale pijlers van milieubeleid. Een kennisgebied dat in het verleden vaak uit beeld verdween in een woud van regels en normen.
Inhoudelijke kennis en expertise op V&G gebied is een “must” om de vertaalslag van beleid naar praktijk te kunnen maken. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen deze vertaalslag naar bedrijf en burger praktische en deskundig vorm geven. Daarnaast denken wij mee aan de aanpak en beoordeling van nieuwe risico’s”.

Ondanks alle milieubeleids-inspanningen in het verleden, is bijna 6% van de ziektelast toe te schrijven aan specifieke omgevingsfactoren (o.a. fijn stof en geluidbelasting). Eén van de speerpunten binnen het kennisgebied Gezondheid en Veiligheid bij Geofoxx, richt zich op praktische en deskundige communicatie over gezondheidsrisico’s.

Geofoxx is gaarne bereid nadere informatie en voorbeeldprojecten met u te delen.

Afbeelding: gedeelte van de kaft van het Hoofdrapport “Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet Doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving”

Gemeente Oldenzaal en Geofoxx verzorgen sessie op de Schakeldag 2015

Op 25 juni a.s. organiseren Rijkswaterstaat Leefomgeving en de Programmadirectie Eenvoudig Beter (van het ministerie I&M) de Schakeldag 2015.

De Schakeldag 2015 staat in het teken van het thema: ‘Succes van de wet zit in de uitvoering’.

De dag bestaat uit een plenair programma en een aantal deelronden met sessies waarop deelnemers kunnen inschrijven. Een van de sessies wordt verzorgd door de gemeente Oldenzaal en Geofoxx en heeft als titel en toelichting:

Van integrale besluitvorming naar succesvolle uitvoering

schakeldag2015Bij de opstelling van een bestemmingsplan is geanticipeerd op de geplande herstructurering. Hierbij is aandacht besteed aan zowel boven- als ondergronds ruimtegebruik. Om te komen tot een optimale herstructurering is gekozen voor vroegtijdige participatie, integrale besluitvorming en flexibiliteit in de uitwerking. Wij vertellen u over de totstandkoming van dit integrale plan. Op dit moment is de herstructurering in uitvoering en blijkt het dat, ondanks de integrale totstandkoming, de uitvoering problemen met zich meebrengt. Wij willen graag met u in gesprek over onze leermomenten en wellicht over uw ervaringen op dit gebied.

 

De dag is bedoeld voor gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen rijksoverheid en bedrijven. Voor zowel medewerkers op uitvoerend niveau (vergunningverleners, handhavers) als beleidsmedewerkers op het gebied van het omgevingsrecht, is de dag een uitstekende gelegenheid om informatie te verzamelen over actuele onderwerpen binnen het omgevingsdomein.

Voor informatie kunt u terecht bij Monique Bennen (telnr. 0541-585544) of op de site: www.schakeldagen.nl