Fipronil in water(bodem)

In opdracht van een waterschap doet Geofoxx onderzoek naar het gehalte Fipronil in de waterbodem. Fipronil – een biocide recent in het nieuws door het eieren schandaal – staat bekend om de schadelijke effecten op de waterkwaliteit. De stof is zeer giftig voor ongewervelden zoals watervlooien, mijten en bijen. Het schoonmaken van stallen van pluimveehouderijen, het gebruik van kippenmest en het gebruik van Fipronil in de akkerbouw (o.a. in ui, prei of koolteelt) leidt regelmatig tot hoge gehaltes in het oppervlaktewater. De vraag is nu of hierdoor ook (te) hoge gehaltes Fipronil in de waterbodem terecht zijn gekomen. De stof blijkt zich ook goed aan bodem te kunnen hechten. In de huidige wet- en regelgeving zijn (indicatieve) MTR normen beschikbaar. In een recent onderzoek van RIVM (2017) wordt echter een nieuwe adviesnorm voor bodem aanbevolen. We wachten in spanning op de analyseresultaten om erna in goed overleg met het waterschap te bepalen wat de consequenties zijn voor werkzaamheden in dergelijke waterbodems.

Lood in de bodem

Volgens RIVM kan lood in de bodem een risico zijn voor de gezondheid. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden en oude  dorpskernen is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht.

Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

Dit omdat recentelijk is gebleken dat lood ook bij een lage blootstelling al effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen.
In wijken waar de bodem verontreinigd is met lood kunnen kinderen lood binnen krijgen als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen. Door de verontreinigde plekken opnieuw in te richten (bijvoorbeeld aanleggen gras of schone bodemlaag) worden de contactmogelijkheden drastisch verkleind.

Voor gemeenten is het belangrijk inzicht te hebben in het voorkomen van lood binnen hun beheergebied. Geofoxx kan snel en doelmatig met behulp van specialistische apparatuur (XRF) het loodgehalte op locatie bepalen. Dit scheelt veel tijd en kosten daar er geen monsters genomen hoeven te worden en geen analyse in een laboratorium hoeft plaatst te vinden. Op deze manier kunnen snel de meest gevoelige locaties in beeld worden gebracht zoals Geofoxx heeft gedaan voor de gemeente Arnhem. Omroep Gelderland heeft hier bijgaand nieuwsitem over gemaakt.

 

Nominatie Hitte en hoos contest

Met ‘Beleef Bloemrijk Loven’ is Geofoxx een van de vijf genomineerden in de Hitte en hoos contest! Op 6 juli pitchen we ons plan voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Wateroverlast, hittestress en watertekort zorgen steeds vaker voor problemen. Aanleiding voor waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en Vitaal Leisure Landschap om burgers, ondernemers, studenten en organisaties op te roepen met ideeën te komen en de beste ideeën te belonen. Behalve dat het idee klimaatproblemen moet tegengaan, moet het bijdragen aan de sector vrije tijd en toerisme in de regio.

Met ‘Beleef Bloemrijk Loven’ heeft Geofoxx in aansluiting op Bloemrijk Loven (bloemrijke bermen) voorgesteld een gemarkeerde route aan te leggen die gebruikt kan worden door bewoners en bedrijven. De route nodigt uit tot beweging, ontmoeting en het ervaren van groen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. Met het verbeteren van de groenstructuur wordt dit ‘grijze’ deel van de stad doorbroken en is er meer ruimte om groen te beleven in de stad. Een deel van het prijzengeld wordt, onder andere in de vorm van een informatiebord, insectenhotel en nestkasten, teruggegeven aan het gebied.

Op bedrijventerreinen is veel winst te behalen. Het is er warm en er is wateroverlast bij piekbuien. Tegelijkertijd is er weinig groen. Dit idee speelt hier op in en heeft een positieve impact op de werk- en leefomgeving van mensen. Het trekt bovendien veel aandacht, waardoor de waarde van groen breed zichtbaar wordt.

Neem voor meer informatie contact op met Luuk de Vetten.

Legging fundament ARTIS Groote Museum

Onder grote belangstelling werd op 12 april het fundament gelegd van het ARTIS Groote Museum. De restauratie van het eerste, oudste en meest imposante museum van Amsterdam is officieel van start gegaan. De restauratie vormt het sluitstuk van de vernieuwingen die ARTIS in 2003 is begonnen.

Duurzame bouw
ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo is er veel aandacht voor isolatie en zonne-energie en is op het Artisplein een warmte/koude-opslag (WKO) geïnstalleerd.

Eerste fase
De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestaat uit het herstellen van de (verrotte) fundering en het realiseren van een kelderverdieping. Om een extra verdieping te creëren moet er vijf meter diep ontgraven worden. De kelderverdieping zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn leidend bij de restauratie.

Groote Museum
In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in de huidige tijd centraal staan. Een museum over biodiversiteit, wildernis en de relatie tussen mens en natuur.

ARTIS en Geofoxx
Geofoxx werkt sinds 2009 samen met ARTIS  aan thema’s als bodem, water, ecologie en verduurzaming. Inmiddels is in deze periode in nauwe samenwerking met ARTIS een zestigtal projecten uitgevoerd, waaronder de uitbreiding van het olifantenverblijf. Momenteel is Geofoxx bezig met bodemonderzoek bij het Groote Museum. De bodemkwaliteit op de plaats van de toekomstige kelder wordt door ons in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de bouwkundig projectleider van ARTIS de bestemming van de uit de kelder vrijkomende grond bepaald. Daarnaast vindt afstemming plaats met het bevoegd gezag en worden de bijbehorende vergunningen verzorgd.

Geofoxx heeft in het verleden een koppel pinguïns geadopteerd, sinds vorig jaar adopteren we een hamerkop, een vogelsoort. Behalve het feit dat het een interessant dier is, dragen we op deze wijze ook bij aan de educatieve ontwikkeling binnen ARTIS.

Duurzaam leren in Gouda

Geofoxx is gepassioneerd over het verbinden van mensen en ideeën. Zeker als het verschillende (werk)velden zoals overheid, onderwijs en bedrijfsleven betreft. En zeker als het om verschillende generaties gaat. Onze passie zetten we om in actie.

20 april jl. organiseerde Geofoxx een speciale bijeenkomst voor de Hogeschool Rotterdam en gemeente Gouda, over het Verduurzamen van Gouda. Dit als afronding van twee vakken waarin onze adviseurs de hogeschool ondersteunden. Ruim 60 studenten watermanagement en hun docent bezochten het gemeentehuis. In stijl – met Goudse stroopwafels en in de Raadzaal – werden zij ontvangen door medewerkers van de gemeente en onze adviseurs.

Het eerste deel bestond uit presentaties van Gouda en Geofoxx. Onder andere oud student Max Tobé, nu werkzaam bij de gemeente, sprak gepassioneerd over zijn werk en over de overstap van studeren naar werken. In het tweede deel waren de studenten aan zet. De zes groepen met de meest aansprekende beelden over verduurzaming, mochten dit presenteren aan wethouder Hilde Niezen. Na beraad tussen wethouder, duurzaamheidsmakelaar en Geofoxx kwamen er twee winnaars uit de bus.

De bijeenkomst was een groot succes. Dit kwam vooral door de betrokkenheid van de gemeente (in het bijzonder Joke Timmers, Pauline van Norden, Max Tobé en Hilde Niezen), de docent van de hogeschool (Nadine Plomp), onze medewerkers en de goed voorbereide, representatieve en actieve groep studenten. Gouda, de Hogeschool Rotterdam en Geofoxx zijn het er unaniem over eens: dit behoeft opvolging en herhaling. Daar zetten we de schouders onder!

Neem voor meer informatie contact op met Roy Kloet.

Bloemrijke bermen op ons eigen bedrijventerrein

Bedrijventerrein Loven, waar onze vestiging in Tilburg gevestigd is, heeft lange rechte straten met in de berm bomen en een strakke grasmat. Het is groen, maar voor de uitstraling en biodiversiteit doet het niet veel. Onze wens was om hier twee vliegen in één klap te slaan. Als onderdeel van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Tilburg zal ruim 1 hectare aan wegberm worden omgezet van intensief beheerd gras naar een extensief beheerde bloemenberm. Daarmee krijgen we er een berm bij die als corridor en leefgebied dient voor bijzondere planten, bijen, vlinders en vogels. Door natuurlijk groen verbetert het beeld en de kwaliteit van de leefomgeving, en daarmee het imago van bedrijventerrein Loven.

De gemeente was blij met het initiatief van een bedrijf op het terrein. Biodiversiteit stimuleren op bedrijfsterreinen en meer beleving van het groen sluit perfect aan bij het beleid om de ecologische structuren in de stad uit te breiden en te verbeteren. Juist om de ‘grijze’ plekken van de stad te overbruggen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. De wens is om de natuur ook meer in de stad te brengen. De voordelen zijn legio: opheffen van migratiebarrières voor soorten, buffering van hitte en neerslag en een positieve bijdrage op de gezondheid van mensen. Geofoxx heeft hierbij als katalysator gediend, om tot een pilotplan te komen waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en alle kennis van voorgaande ervaringen, de bodem en het specifieke zaadmengsel wordt benut.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg en in overleg met groenbeheerder Dolmans Landscaping, zaadleverancier Cruydt-Hoeck en diverse bedrijven en bedrijvenorganisaties op Loven. Tevens is het project onderdeel van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur.

Dit project wordt met alle betrokken partijen geëvalueerd waarna het mogelijk een vervolg kan krijgen op andere bermen in Loven of andere industrieterreinen.

Hoofdstuk Natuurbescherming voor Wolters Kluwer

Op 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet komen te vervallen. Hiervoor is in de plaats de Wet natuurbescherming ingetreden. De Wet natuurbescherming voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. De nieuwe wet geeft invulling aan onder andere de Europese verplichtingen, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn alsook landelijk geldende regelgeving als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast geeft de wet juridische invulling aan de in het bestuursakkoord Natuur gemaakte afspraken over decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies.

In opdracht van Wolters Kluwer heeft Geofoxx de technische, beleidsmatige en juridische informatie samengevat van de Wet Natuurbescherming en overige natuurregelgeving. Dit is opgenomen als hoofdstuk in de uitgave Omgevingsvergunning in de praktijk, bedoeld als digitaal naslagwerk voor ambtenaren op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de vertaalslag van regelgeving naar praktijk.

Japanse Duizendknoop in opmars

De Japanse Duizendknoop is recentelijk regelmatig in het nieuws. De tuinplant die zo’n honderd jaar geleden is geïntroduceerd in Europa zorgt een eeuw later voor grote problemen. De Japanse Duizendknoop heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden en verspreidt en groeit ontzettend snel. Hierdoor is de plant ten opzichte van andere begroeiing in het voordeel en is de Japanse Duizendknoop gaan overheersen.

Naast aantasting van natuurwaarden is de omgevingsveiligheid hierdoor in het geding. De plant ondermijnt dijken, bruggen, spoorwegen en funderingen en beschadigt asfalt, riolering en kabels en leidingen. De wortels van de plant groeien ontzettend snel en diep waarbij ze infrastructuur beschadigen. In Nederland verspreidt de plant zich langs (spoor)wegen, paden en watergangen. Gemeente Amersfoort meldt een oppervlaktetoename van jaarlijks 15%. In Engeland is de Japanse Duizendknoop al langer een erkend probleem. De bestrijdingskosten zijn daar geraamd op £ 1,5 miljard. Daarin is de schade aan infrastructuur en vastgoed nog niet meegenomen.

 

De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is haast onmogelijk. De plant heeft slechts één klein stuk van de wortel (minder dan één gram!) nodig om zich te vestigen. In de huidige aanpak van beheer, onderhoud en grondstromen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid en verspreiding van de Japanse Duizendknoop. Door de snelle verspreiding én groei van de plant (tot wel vier meter in één seizoen) volstaat een eenzijdige aanpak niet en is een gebiedsgerichte aanpak vereist.

Een succesvolle aanpak bestaat uit het voorkomen en beheersen van verspreiding van de plant. Dit kan onder andere door sturing op grondstromen en instructies voor beheer en onderhoud met alle betrokken partijen. Denk daarbij aan nutsbedrijven, waterschappen, gemeenten, provincies, groenbedrijven (etc.).

Bij het in beeld brengen van de verspreiding, opstellen van beheerplannen en afstemmen met alle betrokken partijen kan Geofoxx met een ervaren team (met kennis en ervaring op het gebied van ecologie, grondstromensturing, omgevingsbeleid, gezondheid en veiligheid) ondersteunen. We adviseren over de aanpak van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop en kijken daarbij ook naar de borging daarvan in de Omgevingsvisie (omgevingswet 2019).

Benieuwd naar het voorkomen van de Japanse Duizendknoop (of ander invasieve exoten) in uw beheergebied/omgeving? Neem contact op met Odile Rutten.

 

Workshop Gezondheid en (ge)bouwen

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de gebouwde omgeving. In ambities, doelstellingen, richtlijnen en regelgeving is duurzaamheid een centraal thema. Duurzaamheid richt zich meestal op parameters rond energieverbruik, grondstoffen en CO2 uitstoot. De rol die gezondheid hier speelt is vaak nog onduidelijk. Toch is iedereen zich er wel van bewust dat voor de wereld van morgen – voor deze en toekomstige generaties – een gezonde leefomgeving minstens zo belangrijk is.

Als we over gezondheid en een gezonde leefomgeving spreken, komen direct de volgende vragen naar voren:

  • Wat is een gezonde leefomgeving?
  • Hoe meet je gezondheid?
  • Hoe maak je de waarde van gezondheid zichtbaar?

Om samen met u richting te geven aan dit actuele onderwerp organiseren wij de Workshop “Gezondheid en (ge)bouwen”. Doel is om gezamenlijk op bovenstaande vragen in te gaan. Daarbij laten we zien hoe u de gezondheidswaarde zichtbaar en meetbaar kunt maken. Na de workshop heeft u:

  • Inzicht in actoren, wettelijke kaders en bijbehorende instrumenten
  • Kennis van de relatie tussen gebouwen en gezondheid van gebruikers (bron, emissie, blootstelling en effect)
  • Inzicht in methoden voor gezondheidskundige risicoschattingen
  • Inzicht in kwantificering van gezondheidsrisico’s en de (financiële) waardering hiervan
  • Tips voor communicatie over gezondheid van gebouwen

We nodigen u graag uit in ons kantoor te Gouda op dinsdag 23 mei 2017.

De workshop vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel.

Voor vragen en toelichting kunt u contact opnemen met:
Eelke Nijmeijer; milieu adviseur

Bijdrage
Voor deelname aan de workshop vragen we een bijdrage van € 225,– (excl. BTW).
Deze kosten zullen bij aanmelding worden gefactureerd.
In de workshop is ruimte voor maximaal 25 deelnemers.

Aanmelden kan tot uiterlijk 9 mei 2017 via:
workshop@nullgeofoxx.nl

Bijlage: Uitnodiging Workshop Gezondheid en (ge)bouwen

Nationaal BREEAM Congres 2017

Op donderdag 23 maart vond de eerste editie van het Nationaal BREEAM Congres plaats. Op de locatie Innovatiekracht in Spijkenisse organiseerde de Dutch Green Building Council (DGBC) een gevarieerd en inspirerend programma onder de titel ‘Duurzaamheid, wat is het (u) waard?’. Plenair en in twee workshoprondes zijn diverse onderwerpen relaterend aan BREEAM en duurzaam bouwen aan bod gekomen. Van BREEAM voor newbies tot duurzame gebiedsontwikkeling en de waardeketen van circulair bouwen. We kijken terug op een dag waarin waarde-denken en waarde-creatie centraal zijn gezet.

Geofoxx heeft op verzoek van de DGBC de workshop ‘De waarde van BREEAM voor de gezondheid van gebruikers’ verzorgd. De actualiteit van het thema gezondheid in relaties tot (ge)bouwen bleek uit de grote belangstelling voor deze workshop. Met een volle zaal zijn we ingegaan op de meerwaarde van een gezond gebouw, het vaststellen van deze meerwaarde en de vragen en behoeften die hierbij spelen. De wens om gezondheid een centralere rol te geven in de gebouwde – duurzame – omgeving werd breed erkend en gedeeld. Zoals een deelnemer terecht aangaf zijn er al veel materialen die gezond(er) zijn of juist een positieve impact hebben op gezondheid. Er wordt hier alleen zelden de juiste waarde aan gegeven en zijn traditionele economische factoren doorslaggevend. Hoewel er steeds meer aandacht is voor gezondheid in de gebouwde omgeving is er nog veel te winnen om van een duurzame ‘gezonde’ leefomgeving te spreken. Het zichtbaar maken daarvan is de eerste stap, een mooie en zinnige ambitie waar wij graag met u aan werken.

Nieuwsgiering naar de impact op gezondheid van uw bedrijf en/of product(en)? Neem dan contact op met Eelke Nijmeijer.

Foto’s zijn eigendom van de Dutch Green Building Council