Technasiumnetwerk – Automotive Campus in Helmond

Op vrijdag 2 februari vond de Technasium Netwerkbijeenkomst 2018 plaats op de Automotive Campus in Helmond. 6 scholen van het Technasiumnetwerk Brabant-Oost bezochten deze bijeenkomst, waarbij netwerken en kennismaken met de bètawereld centraal staat.

Tientallen bedrijven hadden hun vraagstuk(ken) voor deze leerlingen van het Technasium klaarliggen om te kijken of daar een match te maken is. Geofoxx daagde de leerlingen uit met een casus over klimaatsverandering. Het betreft onderzoek en ontwerp (het vak O&O als vast onderdeel van het Technasium) van wateroverlast en hittestress bij de ontwikkeling en herinrichting van tientallen restaurantlocaties voor een grote keten. Het was een drukbezochte middag waarbij Geofoxx veel groepen leerlingen gesproken heeft die interesse hebben in onze casus. Kortom, we hopen op een leuke samenwerking gedurende de komende periode!

 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord vraagt aandacht voor asbest

Op 29 januari 2018 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) aandacht gevraagd voor het onderzoeken van asbest in de bodem.
Hierbij wordt direct verwezen naar het onderzoek van Geofox-Lexmond (Geofoxx) betreffende de erosie van asbesthoudende daken van september 2014. Hieruit blijkt dat op ongeveer 50% van de onderzochte inspoelzones sprake is van norm overschrijdende concentraties aan respirabele vezels.

De regionale Uitvoeringsdienst Nood-Holland Noord wil in verband met de aangetoonde potentiële risico’s de wijze van onderzoek, ontwikkeld en uitgevoerd door Geofoxx, overnemen / gaan voorschrijven bij locaties met asbestdaken die beschadigd zijn, geen dakgoten hebben, of gevelbekleding en of afscheidingen die in de bodem zijn geplaatst.
Klik hier voor de link naar het onderzoek van Geofoxx naar de erosie van asbestdaken van september 2014.

Tevens wordt in de brief van de RUD NHN verwezen naar de interpretatie van Inspectie leefomgeving en Transport (IL&T) van de uitspraak van de Raad van State, 16 november 2016. Dit betreft de verplichting tot onderzoek naar asbest in puinhoudende bodems.
De RUD NHN hanteert daarnaast de NEN 5707+c1 augustus 2016 als richtlijn voor het uitvoeren van bodemonderzoek naar asbest. Alleen met een duidelijke onderbouwde motivatie kan hiervan worden afgeweken.
De brief van RUD Noord-Holland Noord, 29 januari 2018 (volledig in te zien via deze link) beschrijft verder een aantal aandachtspunten voortkomend uit de NEN 5707.

Monitoring grondwaterstanden nabij Commanderie vijver te Ootmarsum

In opdracht van de gemeente Dinkelland is Geofoxx begonnen met het digitaal uitmeten en presenteren van de grondwaterstanden nabij de Commanderievijver te Ootmarsum. De vijver wordt momenteel gebaggerd en heringericht. De herinrichting is onderdeel van het grotere Commanderieplan waarbij naast de herinrichting van de vijver(s) o.a. ook de Molenbeek wordt aangepakt.

Het huidige grondwatermeetnet bestaat uit 8 peilbuizen, die wekelijks handmatig werden uitgelezen. Geofoxx heeft telemetrische dataloggers in de peilbuizen laten installeren en zal de resultaten in een online viewer presenteren. Gemeente en waterschap kunnen zo op ieder moment de gemeten grondwaterstanden digitaal inzien. In de viewer worden naast de verplichte metingen ook bijvoorbeeld de bodemopbouw en grenswaarden weergegeven, waardoor alle informatie in één overzicht bij elkaar staat.

Aanpak EMK-terrein Krimpen aan den IJssel

Na jaren van voorbereiding zal in 2018 eindelijk met de sanering van het EMK-terrein worden aangevangen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling; het weer geschikt maken van één van de meest verontreinigde bedrijfslocaties in Nederland.

Nadat een steenbakkerij op het terrein aanwezig is geweest is in 1895/1896 een bedrijf gevestigd dat werkte met koolteerproducten. Middels de destillatie van koolteer werden allerlei producten gefabriceerd. Naast de destillatiefabriek zijn een carbolzuur- en een benzolfabriek actief geweest. In de periode 1941 – 1952 zijn de vaste afvalstoffen als ophoogmateriaal gestort op het noordoostelijke gedeelte van het buitendijkse terrein. Deze activiteiten zijn in 1970 beëindigd.

In 1970 vestigde de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) zich op het terrein. Het bedrijf startte met de inzameling van afvalolie om deze weer op te werken tot brandstof en daarna te verkopen. Toen deze handel niet winstgevend bleek, is de EMK overgegaan tot het inzamelen, opslaan en verwerken van (chemische) afvalstoffen, onder andere afkomstig van de chemische industrie en ziekenhuizen. Vaste en vloeibare afvalstoffen zijn op het terrein en in de Hollandsche IJssel terecht gekomen. In 1980 is het bedrijf failliet verklaard.

Het Rijk heeft het terrein in 1986 in eigendom genomen. Het EMK-terrein bleek één van de meest verontreinigde locaties van Nederland. De locatie, 5 hectare groot, is kort nadien middels een zogenaamde IBC-variant (isoleren/beheersen/controleren) gesaneerd. Gaandeweg is duidelijk geworden dat deze variant niet duurzaam was.

Inmiddels is er een saneringsvariant uitgewerkt om van eeuwigdurende nazorg een eindige sanering te maken. Het Rijk gaat de sanering financieren, de gemeente Krimpen aan den IJssel zal de locatie vervolgens herontwikkelen.
Onderdeel in dit proces is de koopovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Deze koopovereenkomst is woensdagavond 20 december 2017 getekend. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de herontwikkeling van het terrein naar het toekomstige bedrijventerrein ‘Stormpolderdijk’. Nu staat het licht op groen voor de bodemsanering. Deze start naar verwachting in de herfst van 2018.

Geofoxx werkt samen met TTE (Geofoxx – TTE VoF) sinds 2010 aan de saneringsvoorbereiding en –begeleiding van deze geplande bodemsanering. Naast het adviseren van de opdrachtgever en andere actoren, zijn verschillende onderzoeken en diensten geleverd; het voorbereiden en begeleiden van diverse (bodem)onderzoeken, het opstellen van  dienstenbestekken voor het aanbesteden van het veldwerk en laboratoriumonderzoek, advieswerkzaamheden met betrekking tot de IBC-maatregel, informatiebeheer, het voorbereiden en begeleiden van een proefsanering, opstellen van een V&G-plan ontwerpfase en Raamsaneringsplan, en het opstellen van de aanbestedingsstukken voor en het doorlopen van de Selectiefase. Op donderdag 21 december zijn tenslotte de aanbestedingsstukken van de Gunningsfase aan de marktpartijen geleverd.

Wij zijn trots op de door ons geleverde meerwaarde en kijken er naar uit ook de laatste stap in dit uitdagende traject te helpen voltooien; het daadwerkelijk duurzaam geschikt maken van het terrein.

Fipronil in water(bodem)

In opdracht van een waterschap doet Geofoxx onderzoek naar het gehalte Fipronil in de waterbodem. Fipronil – een biocide recent in het nieuws door het eieren schandaal – staat bekend om de schadelijke effecten op de waterkwaliteit. De stof is zeer giftig voor ongewervelden zoals watervlooien, mijten en bijen. Het schoonmaken van stallen van pluimveehouderijen, het gebruik van kippenmest en het gebruik van Fipronil in de akkerbouw (o.a. in ui, prei of koolteelt) leidt regelmatig tot hoge gehaltes in het oppervlaktewater. De vraag is nu of hierdoor ook (te) hoge gehaltes Fipronil in de waterbodem terecht zijn gekomen. De stof blijkt zich ook goed aan bodem te kunnen hechten. In de huidige wet- en regelgeving zijn (indicatieve) MTR normen beschikbaar. In een recent onderzoek van RIVM (2017) wordt echter een nieuwe adviesnorm voor bodem aanbevolen. We wachten in spanning op de analyseresultaten om erna in goed overleg met het waterschap te bepalen wat de consequenties zijn voor werkzaamheden in dergelijke waterbodems.

Lood in de bodem

Volgens RIVM kan lood in de bodem een risico zijn voor de gezondheid. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden en oude  dorpskernen is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht.

Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

Dit omdat recentelijk is gebleken dat lood ook bij een lage blootstelling al effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen.
In wijken waar de bodem verontreinigd is met lood kunnen kinderen lood binnen krijgen als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen. Door de verontreinigde plekken opnieuw in te richten (bijvoorbeeld aanleggen gras of schone bodemlaag) worden de contactmogelijkheden drastisch verkleind.

Voor gemeenten is het belangrijk inzicht te hebben in het voorkomen van lood binnen hun beheergebied. Geofoxx kan snel en doelmatig met behulp van specialistische apparatuur (XRF) het loodgehalte op locatie bepalen. Dit scheelt veel tijd en kosten daar er geen monsters genomen hoeven te worden en geen analyse in een laboratorium hoeft plaatst te vinden. Op deze manier kunnen snel de meest gevoelige locaties in beeld worden gebracht zoals Geofoxx heeft gedaan voor de gemeente Arnhem. Omroep Gelderland heeft hier bijgaand nieuwsitem over gemaakt.

 

Nominatie Hitte en hoos contest

Met ‘Beleef Bloemrijk Loven’ is Geofoxx een van de vijf genomineerden in de Hitte en hoos contest! Op 6 juli pitchen we ons plan voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Wateroverlast, hittestress en watertekort zorgen steeds vaker voor problemen. Aanleiding voor waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en Vitaal Leisure Landschap om burgers, ondernemers, studenten en organisaties op te roepen met ideeën te komen en de beste ideeën te belonen. Behalve dat het idee klimaatproblemen moet tegengaan, moet het bijdragen aan de sector vrije tijd en toerisme in de regio.

Met ‘Beleef Bloemrijk Loven’ heeft Geofoxx in aansluiting op Bloemrijk Loven (bloemrijke bermen) voorgesteld een gemarkeerde route aan te leggen die gebruikt kan worden door bewoners en bedrijven. De route nodigt uit tot beweging, ontmoeting en het ervaren van groen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. Met het verbeteren van de groenstructuur wordt dit ‘grijze’ deel van de stad doorbroken en is er meer ruimte om groen te beleven in de stad. Een deel van het prijzengeld wordt, onder andere in de vorm van een informatiebord, insectenhotel en nestkasten, teruggegeven aan het gebied.

Op bedrijventerreinen is veel winst te behalen. Het is er warm en er is wateroverlast bij piekbuien. Tegelijkertijd is er weinig groen. Dit idee speelt hier op in en heeft een positieve impact op de werk- en leefomgeving van mensen. Het trekt bovendien veel aandacht, waardoor de waarde van groen breed zichtbaar wordt.

Neem voor meer informatie contact op met Luuk de Vetten.

Legging fundament ARTIS Groote Museum

Onder grote belangstelling werd op 12 april het fundament gelegd van het ARTIS Groote Museum. De restauratie van het eerste, oudste en meest imposante museum van Amsterdam is officieel van start gegaan. De restauratie vormt het sluitstuk van de vernieuwingen die ARTIS in 2003 is begonnen.

Duurzame bouw
ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo is er veel aandacht voor isolatie en zonne-energie en is op het Artisplein een warmte/koude-opslag (WKO) geïnstalleerd.

Eerste fase
De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestaat uit het herstellen van de (verrotte) fundering en het realiseren van een kelderverdieping. Om een extra verdieping te creëren moet er vijf meter diep ontgraven worden. De kelderverdieping zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn leidend bij de restauratie.

Groote Museum
In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in de huidige tijd centraal staan. Een museum over biodiversiteit, wildernis en de relatie tussen mens en natuur.

ARTIS en Geofoxx
Geofoxx werkt sinds 2009 samen met ARTIS  aan thema’s als bodem, water, ecologie en verduurzaming. Inmiddels is in deze periode in nauwe samenwerking met ARTIS een zestigtal projecten uitgevoerd, waaronder de uitbreiding van het olifantenverblijf. Momenteel is Geofoxx bezig met bodemonderzoek bij het Groote Museum. De bodemkwaliteit op de plaats van de toekomstige kelder wordt door ons in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de bouwkundig projectleider van ARTIS de bestemming van de uit de kelder vrijkomende grond bepaald. Daarnaast vindt afstemming plaats met het bevoegd gezag en worden de bijbehorende vergunningen verzorgd.

Geofoxx heeft in het verleden een koppel pinguïns geadopteerd, sinds vorig jaar adopteren we een hamerkop, een vogelsoort. Behalve het feit dat het een interessant dier is, dragen we op deze wijze ook bij aan de educatieve ontwikkeling binnen ARTIS.

Duurzaam leren in Gouda

Geofoxx is gepassioneerd over het verbinden van mensen en ideeën. Zeker als het verschillende (werk)velden zoals overheid, onderwijs en bedrijfsleven betreft. En zeker als het om verschillende generaties gaat. Onze passie zetten we om in actie.

20 april jl. organiseerde Geofoxx een speciale bijeenkomst voor de Hogeschool Rotterdam en gemeente Gouda, over het Verduurzamen van Gouda. Dit als afronding van twee vakken waarin onze adviseurs de hogeschool ondersteunden. Ruim 60 studenten watermanagement en hun docent bezochten het gemeentehuis. In stijl – met Goudse stroopwafels en in de Raadzaal – werden zij ontvangen door medewerkers van de gemeente en onze adviseurs.

Het eerste deel bestond uit presentaties van Gouda en Geofoxx. Onder andere oud student Max Tobé, nu werkzaam bij de gemeente, sprak gepassioneerd over zijn werk en over de overstap van studeren naar werken. In het tweede deel waren de studenten aan zet. De zes groepen met de meest aansprekende beelden over verduurzaming, mochten dit presenteren aan wethouder Hilde Niezen. Na beraad tussen wethouder, duurzaamheidsmakelaar en Geofoxx kwamen er twee winnaars uit de bus.

De bijeenkomst was een groot succes. Dit kwam vooral door de betrokkenheid van de gemeente (in het bijzonder Joke Timmers, Pauline van Norden, Max Tobé en Hilde Niezen), de docent van de hogeschool (Nadine Plomp), onze medewerkers en de goed voorbereide, representatieve en actieve groep studenten. Gouda, de Hogeschool Rotterdam en Geofoxx zijn het er unaniem over eens: dit behoeft opvolging en herhaling. Daar zetten we de schouders onder!

Neem voor meer informatie contact op met Roy Kloet.

Bloemrijke bermen op ons eigen bedrijventerrein

Bedrijventerrein Loven, waar onze vestiging in Tilburg gevestigd is, heeft lange rechte straten met in de berm bomen en een strakke grasmat. Het is groen, maar voor de uitstraling en biodiversiteit doet het niet veel. Onze wens was om hier twee vliegen in één klap te slaan. Als onderdeel van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Tilburg zal ruim 1 hectare aan wegberm worden omgezet van intensief beheerd gras naar een extensief beheerde bloemenberm. Daarmee krijgen we er een berm bij die als corridor en leefgebied dient voor bijzondere planten, bijen, vlinders en vogels. Door natuurlijk groen verbetert het beeld en de kwaliteit van de leefomgeving, en daarmee het imago van bedrijventerrein Loven.

De gemeente was blij met het initiatief van een bedrijf op het terrein. Biodiversiteit stimuleren op bedrijfsterreinen en meer beleving van het groen sluit perfect aan bij het beleid om de ecologische structuren in de stad uit te breiden en te verbeteren. Juist om de ‘grijze’ plekken van de stad te overbruggen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. De wens is om de natuur ook meer in de stad te brengen. De voordelen zijn legio: opheffen van migratiebarrières voor soorten, buffering van hitte en neerslag en een positieve bijdrage op de gezondheid van mensen. Geofoxx heeft hierbij als katalysator gediend, om tot een pilotplan te komen waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en alle kennis van voorgaande ervaringen, de bodem en het specifieke zaadmengsel wordt benut.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg en in overleg met groenbeheerder Dolmans Landscaping, zaadleverancier Cruydt-Hoeck en diverse bedrijven en bedrijvenorganisaties op Loven. Tevens is het project onderdeel van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur.

Dit project wordt met alle betrokken partijen geëvalueerd waarna het mogelijk een vervolg kan krijgen op andere bermen in Loven of andere industrieterreinen.