Het Bodemconvenant 2016-2020

De wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving is volop in beweging, wat in 2018 zal resulteren in één integrale wet: de Omgevingswet. ‘Bodem’ doorloopt hierin een apart beleidsontwikkelingstraject alvorens ingevoegd te worden. Naast STRONG (Structuurvisie Ondergrond) wordt dit vormgegeven in het Convenant bodem en ondergrond, waarin de afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vastgelegd zijn voor de periode 2016-2020.

Het Convenant weerspiegelt het veranderende bodemwerkveld. Voor Geofoxx is dit al langer punt van aandacht. Maatschappelijke vraagstukken zijn hierbij het uitgangspunt, wat precies in lijn is met de afspraken in het Convenant.

Kijkend naar onze eigen “definitie” van het werkveld Bodem, “de basis voor onze natuurlijke omgeving waarin voedsel- en drinkwaterveiligheid, integrale kwaliteit en economische waarde(creatie) centraal staan” zien wij tal van aanknopingspunten waarop Geofoxx vanuit bestaande en nieuwe bodemexpertise, maar ook in combinatie met onze kennis/collega’s vanuit andere kennisgebieden een leidende rol kan en wil spelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Nieuwe verontreinigingen

Geofoxx is al enkele jaren intensief bezig met onderzoek naar het gedrag, de verspreiding en risico’s van antibiotica en heeft haar eigen onderbouwde beeld bij de potentiele risico’s van ziekteverwekkers.

Stortplaatsen

Hernieuwde aandacht voor de oude stortplaatsen waarbij naast bevordering van natuurlijke zuivering (onder meer Green Deals), tevens herontwikkeling en zelfs “mining” tot de oplossingen behoort. Geofoxx gaat hierin participeren.

Nazorg

Nazorg (efficiënt omgaan met restverontreiniging) moet een doel dienen en, waar mogelijk en gewenst, eindig zijn. Geofoxx heeft enkele jaren geleden aan de wieg gestaan van gemeentelijk beleid en ziet potentie dit opnieuw voor het voetlicht te brengen.

Geofoxx speelt ook zeer proactief in op recente maatschappelijke issues, zoals blijkt uit ons landelijke projectteam ‘drugsafval’. Dit resulteert onder meer in een pilotonderzoek voor de provincie Noord-Brabant ter bepaling van het gedrag van druggerelateerde stoffen in de bodem met als uiteindelijk doel te komen tot beter onderbouwd (sanerings)beleid.

Geofoxx is vanzelfsprekend gaarne bereid nadere informatie met u te delen.

Neem hiervoor contact op met: Jeroen Oosterwegel, Gonnie Apeldoorn of René Vreugdenhil.

Ontwikkeling EMK-terrein door bestuursovereenkomst een stap dichterbij

Het projectteam EMK, waarin naast vertegenwoordiging vanuit en namens de DCMR, de advieskant wordt verzorgd door de VoF Geofoxx – TTE, kan met gepaste trots aangeven dat de volgende stap in het project EMK is gemaakt:

De Bestuursovereenkomst voor de aanpak is getekend!

Tot nu toe hebben de werkzaamheden in het licht gestaan van de saneringsvoorbereiding, advisering omtrent aanpak en alternatieven en ondersteuning bij het gehele onderhandelingsproces. De BOK slecht de drempel van voorbereiding naar uitvoering. Het projectteam gaat vanaf nu aan de gang met het in de markt zetten van het project. Onderstaand is het officiële bericht zoals dat vanuit de DCMR is verzorgd opgenomen:

Ontwikkeling EMK-terrein door bestuursovereenkomst een stap dichterbij

Ondertekening2_EMKOp woensdag 13 mei hebben de gemeente Krimpen aan den IJssel, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een bestuurlijke overeenkomst getekend. In deze overeenkomst worden nagenoeg alle randvoorwaarden voor het saneren en het herontwikkeling van het EMK-terrein vastgelegd. De Rijksoverheid (het ministerie van Infrastructuur en Milieu) is de huidige eigenaar van het terrein en wil af van de verplichting om het op dit moment zwaar vervuilde en ingepakte terrein in de huidige status te onderhouden en te beheren. De gemeente Krimpen ziet kansen om het terrein geschikt te maken als vestigingslocatie voor bedrijven in de sector van de (maritieme-) maakindustrie.

Wat ging er aan de overeenkomst vooraf?

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst komt de ontwikkeling van het EMK-terrein weer een stap dichterbij. Het Rijk en de gemeente voeren al sinds 2009 met meerdere partijen, zoals ook de DCMR Milieudienst Rijnmond, gesprekken over het opruimen van de vervuiling van het EMK-terrein en de kansen die dit biedt om de kale asfaltvlakte te transformeren in een aantrekkelijk gebied voor de vestiging van bedrijven. Aanvankelijk werd door de partijen gedacht dat de sanering zo kostbaar zou worden dat saneren en herontwikkelen nooit tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Doordat er in de afgelopen jaren nauwgezet onderzoek is gepleegd naar de aard en de omvang van de vervuiling ontstond er meer en meer vertrouwen dat de kosten voor een eventuele sanering beperkter zouden zijn dan aanvankelijk gedacht. Daar tegenover staat dat het Stormpoldergebied, ook in de afgelopen jaren een aantrekkelijke vestigingslocatie is gebleken voor diverse (internationale) bedrijven. Medio 2014 ontstond er bij alle betrokken partijen het inzicht dat een volledige sanering en herontwikkeling van het terrein tot de serieuze mogelijkheden zou behoren. Ook het besef dat er een (laatste) kans ontstond om het terrein ook voor navolgende generaties duurzaam en veilig te kunnen herontwikkelen speelde zwaar mee in de overwegingen van alle betrokken partijen. In oktober van dat jaar stemde de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in met de plannen om het terrein te saneren en te herontwikkelen. De ondertekening van de bestuurovereenkomst is dan ook het resultaat van een intensief traject van onderzoek, planvorming en onderhandeling over de voorwaarden waarop de herontwikkeling en samenwerking vorm zou moeten krijgen.

Wat gebeurt er na de ondertekening?

De rijksoverheid heeft als eigenaar de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van het terrein. De gemeente Krimpen aan den IJssel zal als kopende partij de planvorming en uitvoering rondom de herontwikkeling ter hand nemen. De partijen zullen zo snel mogelijk na de ondertekening overgaan tot het vaststellen en ondertekenen van een definitieve koopovereenkomst. Tegelijkertijd gaan de voorbereidingen voor zowel de sanering als de herontwikkeling onverminderd door. Als alles goed verloopt kan tegen het einde van het eerste kwartaal in 2016 de eerste schop in de grond en worden medio 2017 de eerste nieuwe bedrijven in het gebied verwacht.

Geofoxx is vanzelfsprekend gaarne bereid nadere informatie met u te delen.
Neem hiervoor contact op met René Vreugdenhil (telefoonnr. 013-4582161).