Bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel: boven- én ondergronds op orde

Vrijdagmiddag 10 juni is de herinrichting van het bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel te Oldenzaal op feestelijke wijze afgesloten. Er is met name geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen; de openbare verlichting is duurzamer gemaakt, het groen kreeg een flinke opknapbeurt , het regenwater is afgekoppeld om de wateroverlast terug te dringen en de enorme hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen is vervangen en geordend. In overleg met ondernemers, gemeente en diverse kabel- en leidingbedrijven zijn in het openbare gebied goed toegankelijke ondergrondse zones toegewezen aan infrastructuur. Verder zijn afspraken gemaakt over bewortelingszones (boombeplanting) en zijn alle kabels- en leidingen nu eenvoudig toegankelijk onder een met tegels bedekt fietspad. Een kanaal van mantelbuizen biedt ondergrondse bescherming en potentie voor nieuwe initiatieven zonder dat hinderlijke grondwerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Tevens zijn ondergrondse gebieden aangewezen voor andere functies zoals ondergrondse afvalopslag en waterberging. Deze ondergrondse inrichting is als streefbeeld opgenomen in het bestemmingsplan en wordt daarmee actief gestimuleerd. Het ondergronds bestemmingsplan is een initiatief van Geofoxx en is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oldenzaal en ondernemersvereniging Eekte Hazewinkel.

Dat er op het bedrijventerrein aan beide zijden van de weg sprake zou zijn van een wirwar aan kabels en leidingen in de ondergrond was reeds de verwachting. Bij de infrastructurele aanpassingen bleek de wirwar nog groter dan verwacht. Een deel van de kabels en leidingen was compleet verstrengeld geraakt met de wortels van de aanwezige bomen.

Om reeds voorafgaand aan de infrastructurele ingrepen inzicht te krijgen in de mogelijke verstrengeling van boven- en ondergrondse functies, heeft Geofoxx haar radar-expertise gekoppeld aan haar kennis van GIS en datamanagement. Dit heeft geresulteerd in een visualisatie van met radar in beeld gebrachte wortelstructuren gecombineerd met openbaar beschikbare informatie over de ligging van kabels en leidingen. Op deze wijze worden potentiële knelpunten vooraf inzichtelijk gemaakt en kan tijdig afstemming plaatsvinden tussen de uitvoerend aannemer en de betreffende kabel- en leidingbeheerders.

boomwortel

Procesinnovatie rondom detectie van kabels en leidingen

Tijdens de CROW Infradagen 2016 heeft Martin Pieters (Geofoxx) op 23 juni jl. de sessie Ondergrond: Werk in uitvoering verzorgd. Hierbij is ingegaan op het onderzoek dat Thom Brand (Universiteit Twente) afgelopen jaar onder begeleiding van Geofoxx heeft uitgevoerd over afspraken rondom detectieonderzoek.

In Nederland is het wettelijk verplicht dat grondroerders voorafgaand een project zekerheid verkrijgen over de ligging van kabels en leidingen binnen hun projectgebied. Het trekken van proefsleuven is hiervoor een optie. Er bestaan echter ook andere technologieën en diensten om ondergrondse infrastructuur te detecteren en te inventariseren.

In de praktijk ontstaat bij het detecteren van ondergrondse infrastructuur regelmatig onenigheid over de opdracht, de inzet en het niveau van de uitkomsten. Dit hindert de adoptie van nieuwe technologieën. De vraag is hoe we de inzet van deze technologieën en diensten beter kunnen standaardiseren, zodat opdrachtgevers en aanbieders vooraf weten waar zij aan toe zijn en achteraf niet onaangenaam verrast worden. Om deze vraag te beantwoorden introduceert Thom Brand in zijn onderzoek een afsprakensysteem zoals dat in Engeland is ontwikkeld (de UK PAS:128). In het onderzoek wordt toegelicht hoe deze UK PAS:128 is ontwikkeld tot een aanzet voor een Nederlandse standaard: de PAS:128-NL. Deze standaard kan leiden tot een betere afstemming tijdens onderzoek aan kabels en leidingen. Geofoxx is voortrekker om de PAS128:NL daadwerkelijk te realiseren.

De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.

Geofoxx actief op Platform Bodembeheer

Op 29 juni 2016 vindt een Platform Bodembeheer bijeenkomst plaats met als onderwerp “Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem”.

“Waterwinningen bedreigd door nieuwe stoffen, zoals hormonen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen”, “Lood in de bodem, schadelijker voor jonge kinderen dan we dachten”.

In de pers verschijnen regelmatig berichten over nieuwe verontreinigingen of over nieuwe informatie over bekende stoffen in de bodem. We kunnen de stoffen steeds beter meten. We weten steeds meer over hun aanwezigheid en hun effecten, ook in diepere bodemlagen. Maar hoe reageert de burger, de wetenschap, de beleidsmaker, de bestuurder en de deskundige op weer een nieuw inzicht of een nieuwe stof?

Jeroen Oosterwegel zal tijdens de bijeenkomst in samenwerking met specialisten van het waterschap Zuiderzeeland vorm geven aan de sessie ‘medicijnen in het water’. Aandacht wordt gevraagd voor het vergroten van kennis aangaande het gedrag van antibiotica en resistent bacteriologisch materiaal vanuit mest in het milieu.

Ook onze mogelijkheden op het gebeid van GIS, datamanagement en -analyse worden getoond (bijvoorbeeld het aantal personen waaraan antibiotica is verstrekt in 2013 in de polders zoals hieronder is weergegeven).

GIS