Contouren verondieping worden zichtbaar

Aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem is momenteel een werk in uitvoering. Door middel van verondieping van een gedeelte ‘Put van Heuff’ (zo staat de locatie lokaal bekend) wordt het mogelijk gemaakt om een reconstructie van het bedrijventerrein aan de Zuiderlingedijk te realiseren.
De uitbreiding van het terrein aan de Zuiderlingedijk komt voort uit de bereidheid van de Dekker Groep (en haar rechtsvoorganger Heuff–Van der Kamp) te IJzendoorn, om een deel van haar grondeigendom en haar terrein over te dragen aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de ontwikkeling van de Betuwelijn. De initiatiefnemer wil haar terrein nu uitbreiden vanwege een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst middels de uitbreiding van overslag van zand- en grindproducten.

Geofoxx is betrokken geweest bij de planontwikkeling en heeft onder andere ecologische onderbouwingen en het werkplan opgesteld teneinde de realisatie mogelijk te maken. Momenteel begeleidt Geofoxx het project in uitvoering door de waterkwaliteit te monitoren in nauw overleg en afstemming met de Opdrachtgever Dekker en het Waterschap Rivierenland.

verondieping2

verondieping3

Welkom in het nieuwe klimaat

Welkom in het nieuwe klimaat’, kopte de NOS naar aanleiding van de hevige neerslag in Noord-Brabant en Limburg. Niet eerder viel er in deze provincies in juni zoveel regen als in 2016. Straten stonden blank en kelders en gebouwen kwamen onder water te staan, maar ook in het buitengebied was de schade groot. Gewassen en kassen raakten beschadigd door grote hagelstenen.

nieuw klimaat

Om erger te voorkomen moeten steden en dorpen met het oog op huidige en toekomstige klimaateffecten worden ingericht. Geofoxx denkt met gemeenten mee en geeft door het combineren van de verwachte klimaateffecten en kwetsbare groepen, objecten en netwerken een doorkijk naar de meest relevante opgaven. Een beslismodel gericht op het komen tot een klimaatbestendige gemeente helpt bij het uitwerken van een lange termijnvisie en het integreren van klimaatadaptatie bij bestaande maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Bovendien worden in klimaatsessies partijen samengebracht zodat deze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Zo gingen we in de regio Gouda met een aantal gemeenten en het hoogheemraadschap aan de slag rondom het thema ‘Prioriteren bij bodemdaling & klimaatadaptatie’. Gemeenten willen op korte termijn gesteld staan bij de extremen van het klimaat om zo de overlast en zeker de schade te beperken. Naast deze meer praktische inslag willen gemeenten ook beleidsmatig voor langere termijn inzicht verkrijgen in de kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte om deze klimaatbestendig in te richten en bij ruimtelijke ingrepen daar nu al rekening mee te kunnen houden.

 

nieuw klimaat vervolg