Sessie Bodembreed 2016 positief verlopen!

Afgelopen Bodembreed stond voor ons in het teken van de integrale benadering. In de LEF-sessie die wij organiseerden hebben we deze integraliteit centraal gezet. Het onderwerp is niet nieuw. In één van de andere sessies werd scherp opgemerkt: ‘we roepen al jaren om integraliteit, en elk jaar komen we weer bij elkaar om te constateren dat het niet is gelukt?’. Dit neemt niet weg dat het onderwerp steeds relevanter wordt (zie het belang in de Omgevingswet, STRONG en het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020), hetgeen tevens blijkt uit het programma ‘Nu al eenvoudig beter’ en het organiseren van veel bijeenkomsten, waaronder de Schakeldag, waarmee het ministerie van infrastructuur en Milieu, in het kader van de op handen zijnde Omgevingswet, initiatieven stimuleert, gericht op een integrale benadering. Daarnaast laat het vooral zien dat de integrale benadering gepaard gaat met uitdagingen. In een World Café setting zijn we met een groep van 20 enthousiaste deelnemers ingegaan op de factoren die een rol spelen in de (on)haalbaarheid en (on)mogelijkheden van de integrale benadering. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld.

Het besef dat vraagstukken in de huidige tijd dusdanig complex zijn dat een integrale benadering nodig is om tot de juiste invulling/antwoorden te komen is bij een ieder wel aanwezig. Hoe hier het beste invulling aan kan worden gegeven, zodanig dat het resulteert in een win-win situatie, bleek voor velen best lastig. Qua inhoudelijke invulling lopen veel ondersteunende initiatieven, zoals het project ‘Handvatten voor het omgevingsplan” van de VNG.

De procesmatige invulling is nog enigszins onderbelicht. Met name de korte termijn benadering vanuit politiek/bestuurlijk oogpunt in relatie tot de toch vaak lange(re) termijn, benodigd voor integrale processen en een daadwerkelijk duurzame benadering van de fysieke leefomgeving (het feitelijke doel van de Omgevingswet) vraagt en verdient nog veel aandacht. Dit is iets waar we graag gezamenlijk met u op een zinnige manier invulling aan willen geven!

Bodemonderzoeken digitaal toegankelijk via de WebGIS omgeving van Geofoxx

In opdracht van TWW voert Geofoxx bodemonderzoeken uit in verband met het plaatsen van een groot aantal ondergrondse afvalcontainers voor Twente Milieu. Om informatie op een eenvoudige en overzichtelijke wijze aan TWW weer te geven, heeft Geofoxx voor dit project in haar online WebGIS omgeving een kaart beschikbaar gesteld. Op deze kaart zijn alle te onderzoeken locaties ingetekend. Op basis van verschillende kleuren ziet TWW welke locaties reeds onderzocht zijn en waar onderzoek nog gaande is. Voor TWW zijn per locatie de bodeminformatie en resultaten, ondersteund door een korte rapportage per onderzoeks-locatie, in te zien. TWW heeft direct inzicht in de bodemkwaliteit van alle onderzochte locaties en eventueel benodigde veiligheidsmaatregelen. Het toegankelijk maken van alle resultaten via één medium blijkt een succes voor zowel TWW als Geofoxx.

CROW P400

Geofoxx is door de CROW en door het SIKB gevraagd mee te denken over en haar visie te geven op het concept CROW P400 – Werken in of met verontreinigde bodem. De CROW P400 vormt een herziening en samenvoeging van de bestaande CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’. De versie, die nu in concept ter revisie ligt, wordt medio april 2017 gepubliceerd.

Zoals de conceptuele P400 er nu uitziet, worden er ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Zo is de bepaling van de veiligheidsklassen gebaseerd op gezondheidskundige grenswaarden waarbij ook deels de blootstellingsroutes zijn geïntegreerd. Tevens worden de standaard maatregelpakketten omgezet in op maat gemaakte, risico-gestuurde maatregelpakketten. Daarmee is de rol van de veiligheids- en gezondheidskundige expertise nog belangrijker geworden.

Mocht u geïnformeerd willen worden over de veranderingen in deze conceptuele CROW P400, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Met Geofoxx werken aan een klimaatbestendig Twente

Op 24 november heeft Geofoxx in samenwerking met waterschap Vechtstromen voor gemeenten uit de regio Twente een bijeenkomst over klimaatadaptatie georganiseerd.

In de afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten in de regio te kampen gehad met overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien. Een aantal gemeenten pakte de grootste knelpunten aan. Preventief werden regenwaterriolen aangelegd en werd extra waterberging gecreëerd. Binnen de regio is kennis over de aanpak van klimaatvraagstukken aanwezig, maar op gemeentelijk niveau ontbreekt de ervaring met het integraal aanpakken ervan en de samenwerking met bewoners, woningcorporaties en het bedrijfsleven.

In een World Café-setting zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Recente voorbeelden en successen van klimaatadaptief handelen werden gedeeld, maar ook werd gebrainstormd over wat er de komende jaren nodig en mogelijk is. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld en werd klimaatadaptatie steeds concreter gemaakt. Effecten en oplossingen overstijgen vaak het gemeentelijk schaalniveau, samenwerking binnen de regio is dan ook van groot belang.

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van het uitdenken van de kaders voor een vervolgaanpak en –bijeenkomst. Op kleinere schaal worden enkele pilots uitgedacht en vormgegeven.

Klimaatadaptatie is waardecreatie. Benieuwd hoe een klimaatbestendige straat er uit kan zien? Kijk eens naar onderstaand filmpje!