Bloemrijke bermen op ons eigen bedrijventerrein

Bedrijventerrein Loven, waar onze vestiging in Tilburg gevestigd is, heeft lange rechte straten met in de berm bomen en een strakke grasmat. Het is groen, maar voor de uitstraling en biodiversiteit doet het niet veel. Onze wens was om hier twee vliegen in één klap te slaan. Als onderdeel van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Tilburg zal ruim 1 hectare aan wegberm worden omgezet van intensief beheerd gras naar een extensief beheerde bloemenberm. Daarmee krijgen we er een berm bij die als corridor en leefgebied dient voor bijzondere planten, bijen, vlinders en vogels. Door natuurlijk groen verbetert het beeld en de kwaliteit van de leefomgeving, en daarmee het imago van bedrijventerrein Loven.

De gemeente was blij met het initiatief van een bedrijf op het terrein. Biodiversiteit stimuleren op bedrijfsterreinen en meer beleving van het groen sluit perfect aan bij het beleid om de ecologische structuren in de stad uit te breiden en te verbeteren. Juist om de ‘grijze’ plekken van de stad te overbruggen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. De wens is om de natuur ook meer in de stad te brengen. De voordelen zijn legio: opheffen van migratiebarrières voor soorten, buffering van hitte en neerslag en een positieve bijdrage op de gezondheid van mensen. Geofoxx heeft hierbij als katalysator gediend, om tot een pilotplan te komen waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en alle kennis van voorgaande ervaringen, de bodem en het specifieke zaadmengsel wordt benut.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg en in overleg met groenbeheerder Dolmans Landscaping, zaadleverancier Cruydt-Hoeck en diverse bedrijven en bedrijvenorganisaties op Loven. Tevens is het project onderdeel van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur.

Dit project wordt met alle betrokken partijen geëvalueerd waarna het mogelijk een vervolg kan krijgen op andere bermen in Loven of andere industrieterreinen.

Hoofdstuk Natuurbescherming voor Wolters Kluwer

Op 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet komen te vervallen. Hiervoor is in de plaats de Wet natuurbescherming ingetreden. De Wet natuurbescherming voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. De nieuwe wet geeft invulling aan onder andere de Europese verplichtingen, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn alsook landelijk geldende regelgeving als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast geeft de wet juridische invulling aan de in het bestuursakkoord Natuur gemaakte afspraken over decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies.

In opdracht van Wolters Kluwer heeft Geofoxx de technische, beleidsmatige en juridische informatie samengevat van de Wet Natuurbescherming en overige natuurregelgeving. Dit is opgenomen als hoofdstuk in de uitgave Omgevingsvergunning in de praktijk, bedoeld als digitaal naslagwerk voor ambtenaren op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de vertaalslag van regelgeving naar praktijk.

Japanse Duizendknoop in opmars

De Japanse Duizendknoop is recentelijk regelmatig in het nieuws. De tuinplant die zo’n honderd jaar geleden is geïntroduceerd in Europa zorgt een eeuw later voor grote problemen. De Japanse Duizendknoop heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden en verspreidt en groeit ontzettend snel. Hierdoor is de plant ten opzichte van andere begroeiing in het voordeel en is de Japanse Duizendknoop gaan overheersen.

Naast aantasting van natuurwaarden is de omgevingsveiligheid hierdoor in het geding. De plant ondermijnt dijken, bruggen, spoorwegen en funderingen en beschadigt asfalt, riolering en kabels en leidingen. De wortels van de plant groeien ontzettend snel en diep waarbij ze infrastructuur beschadigen. In Nederland verspreidt de plant zich langs (spoor)wegen, paden en watergangen. Gemeente Amersfoort meldt een oppervlaktetoename van jaarlijks 15%. In Engeland is de Japanse Duizendknoop al langer een erkend probleem. De bestrijdingskosten zijn daar geraamd op £ 1,5 miljard. Daarin is de schade aan infrastructuur en vastgoed nog niet meegenomen.

 

Bestrijding

De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is haast onmogelijk. De plant heeft slechts één klein stuk van de wortel (minder dan één gram!) nodig om zich te vestigen. In de huidige aanpak van beheer, onderhoud en grondstromen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid en verspreiding van de Japanse Duizendknoop. Door de snelle verspreiding én groei van de plant (tot wel vier meter in één seizoen) volstaat een eenzijdige aanpak niet en is een gebiedsgerichte aanpak vereist.

Een succesvolle aanpak bestaat uit het voorkomen en beheersen van verspreiding van de plant. Dit kan onder andere door sturing op grondstromen en instructies voor beheer en onderhoud met alle betrokken partijen. Denk daarbij aan nutsbedrijven, waterschappen, gemeenten, provincies, groenbedrijven (etc.).

Bij het in beeld brengen van de verspreiding, opstellen van beheerplannen en afstemmen met alle betrokken partijen kan Geofoxx met een ervaren team (met kennis en ervaring op het gebied van ecologie, grondstromensturing, omgevingsbeleid, gezondheid en veiligheid) ondersteunen. We adviseren over de aanpak van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop en kijken daarbij ook naar de borging daarvan in de Omgevingsvisie (omgevingswet 2019).

Benieuwd naar het voorkomen van de Japanse Duizendknoop (of ander invasieve exoten) in uw beheergebied/omgeving? Neem contact op met Odile Rutten.

 

Workshop Gezondheid en (ge)bouwen

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de gebouwde omgeving. In ambities, doelstellingen, richtlijnen en regelgeving is duurzaamheid een centraal thema. Duurzaamheid richt zich meestal op parameters rond energieverbruik, grondstoffen en CO2 uitstoot. De rol die gezondheid hier speelt is vaak nog onduidelijk. Toch is iedereen zich er wel van bewust dat voor de wereld van morgen – voor deze en toekomstige generaties – een gezonde leefomgeving minstens zo belangrijk is.

Als we over gezondheid en een gezonde leefomgeving spreken, komen direct de volgende vragen naar voren:

  • Wat is een gezonde leefomgeving?
  • Hoe meet je gezondheid?
  • Hoe maak je de waarde van gezondheid zichtbaar?

Om samen met u richting te geven aan dit actuele onderwerp organiseren wij de Workshop “Gezondheid en (ge)bouwen”. Doel is om gezamenlijk op bovenstaande vragen in te gaan. Daarbij laten we zien hoe u de gezondheidswaarde zichtbaar en meetbaar kunt maken. Na de workshop heeft u:

  • Inzicht in actoren, wettelijke kaders en bijbehorende instrumenten
  • Kennis van de relatie tussen gebouwen en gezondheid van gebruikers (bron, emissie, blootstelling en effect)
  • Inzicht in methoden voor gezondheidskundige risicoschattingen
  • Inzicht in kwantificering van gezondheidsrisico’s en de (financiële) waardering hiervan
  • Tips voor communicatie over gezondheid van gebouwen

We nodigen u graag uit in ons kantoor te Gouda op dinsdag 23 mei 2017.

De workshop vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel.

Voor vragen en toelichting kunt u contact opnemen met:
Eelke Nijmeijer; milieu adviseur

Bijdrage
Voor deelname aan de workshop vragen we een bijdrage van € 225,– (excl. BTW).
Deze kosten zullen bij aanmelding worden gefactureerd.
In de workshop is ruimte voor maximaal 25 deelnemers.

Aanmelden kan tot uiterlijk 9 mei 2017 via:
workshop@nullgeofoxx.nl

Bijlage: Uitnodiging Workshop Gezondheid en (ge)bouwen