Asbest

Asbest

Asbest is in het verleden massaal toegepast in gebouwen, schepen en (industriële) installaties. Het materiaal is relatief goedkoop en heeft veel gunstige eigenschappen, zoals de robuustheid en de brandwerende en isolerende werking. Niet vreemd dus dat de afgelopen decennia asbesthoudend materiaal veelvuldig in onze omgeving, waaronder panden, de bodem, waterbodem en (via bouw- en sloopafval) puingranulaat, terecht is gekomen.

Asbest is, zo weten we nu, zeer schadelijk voor de gezondheid. Het kan bij de mens leiden tot longemfyseem, longkanker en buikvlieskanker. Met ongeveer 1.000 overlijdensgevallen per jaar veroorzaakt asbestblootstelling meer slachtoffers dan het verkeer. Vanaf 1993 geldt daarom een verbod op het toepassen, verkopen en bewerken van producten waarin asbest is verwerkt. In verschillende landen wordt asbest ook nu nog frequent toegepast.

Doordat asbest op vele manieren in onze omgeving terecht is gekomen, is het voor een gezonde en veilige leefomgeving nodig om er rekening mee te houden. Asbest verspreidt zich namelijk continu naar onze omgeving door erosie van het cement dat de vezels bijeen houdt, of komt in grote hoeveelheden vrij bij een calamiteit. Ook kunnen asbestvezels vrijkomen wanneer bij onderhoud, renovatie of sloop onvoldoende rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van asbest.

Bij het onderzoeken van en adviseren over asbest is het van groot belang om met een integrale blik te kijken. Er is bij asbestvraagstukken sprake van verschillende asbestsoorten die op verschillende wijzen zijn toegepast. Daarnaast kan de toepassing in goede of slechte staat verkeren. Tevens zijn op asbestvraagstukken diverse wettelijke kaders van toepassing (zoals het onderscheid dat men maakt bij asbest bóven de grond en in de grond en wetgeving vanuit milieu of arbo perspectief). Specifieke kennis is nodig om de inschatting van risico’s voor de volksgezondheid te kunnen maken. En zeker bij asbest speelt ook de beeldvorming en beleving van betrokkenen en publiek een grote rol bij de te kiezen strategie. Voor bezitters van asbesthoudende producten (vastgoed, grondeigenaren) leidt de aanwezigheid van asbest tot vergaande beperkingen die zich uiteindelijk vertalen in risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid én economische waarde.

Met Geofoxx beschikt u over de juiste partner om u bij asbestvraagstukken te begeleiden. Onze veelzijdige onderzoekers en adviseurs kennen de asbestmaterie en de (wettelijke, juridische, maatschappelijke en economische) context van asbestvraagstukken door en door, en zijn hierin ook toonaangevend.


Gerelateerde termen (Gezondheid en veiligheid expertisegebied):