Inrichtingsplan

Inrichtingsplan

Bij het voornemen een diepe plas te verondiepen met herbruikbare baggerspecie en grond schrijft de “Handreiking herinrichting diepe plassen” voor dat een inrichtingsplan verplicht is. Het plan geeft aan wat het doel (nut en functionaliteit) van de herinrichting is, waar dit eventueel in (ruimtelijke) plannen wordt onderbouwd, hoe dit doel bereikt gaat worden en hoe aan de eisen vanuit het Besluit bodemkwaliteit voldaan wordt en omgegaan wordt met de in circulaire en handreiking voor het herinrichten van diepe plassen genoemde aandachtspunten. In het inrichtingsplan wordt aangegeven hoe eventuele monitoring gaat plaatsvinden en het beheer van de plas na afronding vormgegeven is.
 


Gerelateerde termen (Ruimte):