Hoofdstuk Natuurbescherming voor Wolters Kluwer

Op 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet komen te vervallen. Hiervoor is in de plaats de Wet natuurbescherming ingetreden. De Wet natuurbescherming voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. De nieuwe wet geeft invulling aan onder andere de Europese verplichtingen, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn alsook landelijk geldende regelgeving als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast geeft de wet juridische invulling aan de in het bestuursakkoord Natuur gemaakte afspraken over decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies.

In opdracht van Wolters Kluwer heeft Geofoxx de technische, beleidsmatige en juridische informatie samengevat van de Wet Natuurbescherming en overige natuurregelgeving. Dit is opgenomen als hoofdstuk in de uitgave Omgevingsvergunning in de praktijk, bedoeld als digitaal naslagwerk voor ambtenaren op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de vertaalslag van regelgeving naar praktijk.