Berichten

Geofoxx levert bijdrage aan FOSS4GNL 2018 conferentie

Geofoxx heeft in de persoon van Monique Bennen en Jasper Schuur op 11 juli een presentatie gegeven op de 2e FOSS4GNL conferentie in Almere. Deze conferentie is het evenement over opensource-geotoepassingen binnen Nederland, waarbij ontwikkelaars, gebruikers en andere geïnteresseerden ontwikkelingen en ervaringen met elkaar delen. De bijna 200 bezoekers konden dit jaar kiezen uit een keur van presentaties binnen vier tracks. Geofoxx was gevraagd om een presentatie te geven naar aanleiding van het interview met onze collega Egbert van Milgen in GIS-magazine.

Monique en Jasper hebben de circa 50 toehoorders met de presentatie Open source data bij integrale afwegingen in het kader van de omgevingswet meegenomen in de eisen en verwachtingen aan open overheidsdata voor de nabije toekomst. De hierbij aangehaalde voorbeelden zorgden voor veel herkenning en de door Jasper gepresenteerde oplossingen, met benodigde verandering van denken konden op veel instemming rekenen. De discussie na afloop van de presentatie was dan ook levendig, waarbij niet zozeer de noodzaak van het veranderen als wel de manier hoe daar te komen onderwerp van discussie was. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, was het goed om te zien dat bij alle aanwezigen (overheidsmedewerkers en eindgebruikers) de noodzaak voor een verandering in denken is doorgedrongen!

Wilt u meer weten neem dan gerust contact op met Monique of Jasper, zij laten u graag wat sprekende voorbeelden zien!

Hoofdstuk Natuurbescherming voor Wolters Kluwer

Op 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet komen te vervallen. Hiervoor is in de plaats de Wet natuurbescherming ingetreden. De Wet natuurbescherming voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. De nieuwe wet geeft invulling aan onder andere de Europese verplichtingen, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn alsook landelijk geldende regelgeving als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast geeft de wet juridische invulling aan de in het bestuursakkoord Natuur gemaakte afspraken over decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies.

In opdracht van Wolters Kluwer heeft Geofoxx de technische, beleidsmatige en juridische informatie samengevat van de Wet Natuurbescherming en overige natuurregelgeving. Dit is opgenomen als hoofdstuk in de uitgave Omgevingsvergunning in de praktijk, bedoeld als digitaal naslagwerk voor ambtenaren op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de vertaalslag van regelgeving naar praktijk.

Portfolio Items