Berichten

Geofoxx actief op Platform Bodembeheer

Op 29 juni 2016 vindt een Platform Bodembeheer bijeenkomst plaats met als onderwerp “Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem”.

“Waterwinningen bedreigd door nieuwe stoffen, zoals hormonen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen”, “Lood in de bodem, schadelijker voor jonge kinderen dan we dachten”.

In de pers verschijnen regelmatig berichten over nieuwe verontreinigingen of over nieuwe informatie over bekende stoffen in de bodem. We kunnen de stoffen steeds beter meten. We weten steeds meer over hun aanwezigheid en hun effecten, ook in diepere bodemlagen. Maar hoe reageert de burger, de wetenschap, de beleidsmaker, de bestuurder en de deskundige op weer een nieuw inzicht of een nieuwe stof?

Jeroen Oosterwegel zal tijdens de bijeenkomst in samenwerking met specialisten van het waterschap Zuiderzeeland vorm geven aan de sessie ‘medicijnen in het water’. Aandacht wordt gevraagd voor het vergroten van kennis aangaande het gedrag van antibiotica en resistent bacteriologisch materiaal vanuit mest in het milieu.

Ook onze mogelijkheden op het gebeid van GIS, datamanagement en -analyse worden getoond (bijvoorbeeld het aantal personen waaraan antibiotica is verstrekt in 2013 in de polders zoals hieronder is weergegeven).

GIS

 

 

Het Bodemconvenant 2016-2020

De wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving is volop in beweging, wat in 2018 zal resulteren in één integrale wet: de Omgevingswet. ‘Bodem’ doorloopt hierin een apart beleidsontwikkelingstraject alvorens ingevoegd te worden. Naast STRONG (Structuurvisie Ondergrond) wordt dit vormgegeven in het Convenant bodem en ondergrond, waarin de afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vastgelegd zijn voor de periode 2016-2020.

Het Convenant weerspiegelt het veranderende bodemwerkveld. Voor Geofoxx is dit al langer punt van aandacht. Maatschappelijke vraagstukken zijn hierbij het uitgangspunt, wat precies in lijn is met de afspraken in het Convenant.

Kijkend naar onze eigen “definitie” van het werkveld Bodem, “de basis voor onze natuurlijke omgeving waarin voedsel- en drinkwaterveiligheid, integrale kwaliteit en economische waarde(creatie) centraal staan” zien wij tal van aanknopingspunten waarop Geofoxx vanuit bestaande en nieuwe bodemexpertise, maar ook in combinatie met onze kennis/collega’s vanuit andere kennisgebieden een leidende rol kan en wil spelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Nieuwe verontreinigingen

Geofoxx is al enkele jaren intensief bezig met onderzoek naar het gedrag, de verspreiding en risico’s van antibiotica en heeft haar eigen onderbouwde beeld bij de potentiele risico’s van ziekteverwekkers.

Stortplaatsen

Hernieuwde aandacht voor de oude stortplaatsen waarbij naast bevordering van natuurlijke zuivering (onder meer Green Deals), tevens herontwikkeling en zelfs “mining” tot de oplossingen behoort. Geofoxx gaat hierin participeren.

Nazorg

Nazorg (efficiënt omgaan met restverontreiniging) moet een doel dienen en, waar mogelijk en gewenst, eindig zijn. Geofoxx heeft enkele jaren geleden aan de wieg gestaan van gemeentelijk beleid en ziet potentie dit opnieuw voor het voetlicht te brengen.

Geofoxx speelt ook zeer proactief in op recente maatschappelijke issues, zoals blijkt uit ons landelijke projectteam ‘drugsafval’. Dit resulteert onder meer in een pilotonderzoek voor de provincie Noord-Brabant ter bepaling van het gedrag van druggerelateerde stoffen in de bodem met als uiteindelijk doel te komen tot beter onderbouwd (sanerings)beleid.

Geofoxx is vanzelfsprekend gaarne bereid nadere informatie met u te delen.

Neem hiervoor contact op met: Jeroen Oosterwegel, Gonnie Apeldoorn of René Vreugdenhil.

Portfolio Items