Berichten

Opstellen Zienswijze Concept-Structuurvisie

Introductie
Belanghebbenden hebben de meeste invloed aan het begin van een planologische procedure, op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld een (concept-structuur)visie. Immers, op basis van deze invloed kunnen plannen en visies worden bijgesteld.

Niet zelden worden belanghebbenden in dit stadium onvoldoende betrokken, of hun belangen te beperkt meegenomen of afgewogen. Dit heeft juridisch, economisch en praktisch nadelige gevolgen en kent verliezers beiderzijds. Vanuit haar onafhankelijke en brede expertise kan Geofoxx opdrachtgevers, bijvoorbeeld belanghebbenden, hierin bijstaan door middel van het opstellen van een zienswijze.

Projectvoorbeeld
Onlangs is Geofoxx milieu expertise gevraagd om namens een belanghebbende een zienswijze met onderbouwing op te stellen op de concept-structuurvisie. In de ogen van de belanghebbende zijn enkele essentiële punten binnen de voorliggende keuzen onvoldoende onderbouwd en beargumenteerd. Geofoxx heeft binnen twee werkdagen een gerichte onderbouwing en argumentatie opgesteld ten dienste van de belanghebbende.

Opstellen zienswijze
Aanleiding vormde een dubbelzinnige formulering en visualisatie aangaande de ontsluitingsweg/ randweg in de concept-structuurvisie. De belanghebbende heeft aangegeven hieromtrent meer duidelijkheid en visie te wensen in de definitieve structuurvisie. Geofoxx heeft het waarom, hoe en wat van de zienswijze in overleg met de Opdrachtgever gedefinieerd en aangescherpt.

Onderbouwen & argumentatie
Essentieel bij een zienswijze is de onderbouwing en argumentatie. Geofoxx benadert zienswijzen vanuit een integraal afwegingskader. Dit is immers ook het speelveld van de publieke instelling, in dit geval de gemeente. Een integraal afwegingkader behelst dat de zienswijze wordt beargumenteerd vanuit bijvoorbeeld recreatie, natuur, milieu, verkeer, wonen, beleving en cultuurhistorie. Op basis van deze afweging komt helder de argumentatie naar voren die de zienswijze onderbouwt.

Vervolg
Op basis van de ingediende zienswijze is aannemelijk dat de definitieve structuurvisie wordt aangepast, correct meewegend de belangen van de belanghebbende. Het indienen van deze zienswijze kan dus in het licht worden gezien van eerstens invloed uitoefenen. In een vervolg kan een belanghebbende in een publiekrechtelijke procedure naast invloed tevens tot aan de Raad van State procederen. In een later moment kan zo nodig nog beroep worden aangetekend.

Bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel: boven- én ondergronds op orde

Vrijdagmiddag 10 juni is de herinrichting van het bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel te Oldenzaal op feestelijke wijze afgesloten. Er is met name geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen; de openbare verlichting is duurzamer gemaakt, het groen kreeg een flinke opknapbeurt , het regenwater is afgekoppeld om de wateroverlast terug te dringen en de enorme hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen is vervangen en geordend. In overleg met ondernemers, gemeente en diverse kabel- en leidingbedrijven zijn in het openbare gebied goed toegankelijke ondergrondse zones toegewezen aan infrastructuur. Verder zijn afspraken gemaakt over bewortelingszones (boombeplanting) en zijn alle kabels- en leidingen nu eenvoudig toegankelijk onder een met tegels bedekt fietspad. Een kanaal van mantelbuizen biedt ondergrondse bescherming en potentie voor nieuwe initiatieven zonder dat hinderlijke grondwerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Tevens zijn ondergrondse gebieden aangewezen voor andere functies zoals ondergrondse afvalopslag en waterberging. Deze ondergrondse inrichting is als streefbeeld opgenomen in het bestemmingsplan en wordt daarmee actief gestimuleerd. Het ondergronds bestemmingsplan is een initiatief van Geofoxx en is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oldenzaal en ondernemersvereniging Eekte Hazewinkel.

Dat er op het bedrijventerrein aan beide zijden van de weg sprake zou zijn van een wirwar aan kabels en leidingen in de ondergrond was reeds de verwachting. Bij de infrastructurele aanpassingen bleek de wirwar nog groter dan verwacht. Een deel van de kabels en leidingen was compleet verstrengeld geraakt met de wortels van de aanwezige bomen.

Om reeds voorafgaand aan de infrastructurele ingrepen inzicht te krijgen in de mogelijke verstrengeling van boven- en ondergrondse functies, heeft Geofoxx haar radar-expertise gekoppeld aan haar kennis van GIS en datamanagement. Dit heeft geresulteerd in een visualisatie van met radar in beeld gebrachte wortelstructuren gecombineerd met openbaar beschikbare informatie over de ligging van kabels en leidingen. Op deze wijze worden potentiële knelpunten vooraf inzichtelijk gemaakt en kan tijdig afstemming plaatsvinden tussen de uitvoerend aannemer en de betreffende kabel- en leidingbeheerders.

boomwortel

Gemeente Oldenzaal en Geofoxx verzorgen sessie op de Schakeldag 2015

Op 25 juni a.s. organiseren Rijkswaterstaat Leefomgeving en de Programmadirectie Eenvoudig Beter (van het ministerie I&M) de Schakeldag 2015.

De Schakeldag 2015 staat in het teken van het thema: ‘Succes van de wet zit in de uitvoering’.

De dag bestaat uit een plenair programma en een aantal deelronden met sessies waarop deelnemers kunnen inschrijven. Een van de sessies wordt verzorgd door de gemeente Oldenzaal en Geofoxx en heeft als titel en toelichting:

Van integrale besluitvorming naar succesvolle uitvoering

schakeldag2015Bij de opstelling van een bestemmingsplan is geanticipeerd op de geplande herstructurering. Hierbij is aandacht besteed aan zowel boven- als ondergronds ruimtegebruik. Om te komen tot een optimale herstructurering is gekozen voor vroegtijdige participatie, integrale besluitvorming en flexibiliteit in de uitwerking. Wij vertellen u over de totstandkoming van dit integrale plan. Op dit moment is de herstructurering in uitvoering en blijkt het dat, ondanks de integrale totstandkoming, de uitvoering problemen met zich meebrengt. Wij willen graag met u in gesprek over onze leermomenten en wellicht over uw ervaringen op dit gebied.

 

De dag is bedoeld voor gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen rijksoverheid en bedrijven. Voor zowel medewerkers op uitvoerend niveau (vergunningverleners, handhavers) als beleidsmedewerkers op het gebied van het omgevingsrecht, is de dag een uitstekende gelegenheid om informatie te verzamelen over actuele onderwerpen binnen het omgevingsdomein.

Voor informatie kunt u terecht bij Monique Bennen (telnr. 0541-585544) of op de site: www.schakeldagen.nl

Portfolio Items