Berichten

Subsidie opruimen drugsafval

Subsidie aanvragen opruiming drugsafval

In openbare gebieden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van het afval en het eventueel saneren van de onderliggende bodem brengt voor de gedupeerde terreineigenaar kosten met zich mee. Er is een subsidieregeling van kracht, gefaciliteerd door de provincie Noord-Brabant, waarbij gedupeerde terreineigenaren een subsidie kunnen verkrijgen als tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het opruimen van het gedumpte drugsafval.

Subsidieaanvragen voor dumpingen in 2015 kunnen uiterlijk tot 31 maart 2016 bij de provincie Noord-Brabant ingediend worden. Geofoxx helpt u graag bij het indienen van een subsidieaanvraag.

 

Convenant uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen

Op 3 december 2015 heeft de provincie Noord-Brabant (brabant.nl) het symposium ‘samen tegen dumpen’ georganiseerd. Omdat Geofoxx betrokken is bij de aanpak van bodemverontreinigingen met gedumpt drugsafval, is het symposium door medewerkers van Geofoxx bezocht.

In het buitengebied, maar ook in dorpen en steden, wordt steeds vaker ‘drugsafval’ gedumpt. Het betreft het afval dat overblijft na het produceren van synthetische drugs. Dit afval bevat chemische stoffen die verpakt zijn in bijvoorbeeld jerrycans of plastic containers. Vaak blijven de gedumpte verpakkingen schadevrij, maar soms vallen verpakkingen om of ontstaan lekkages. Hierbij kunnen de chemicaliën in de bodem terecht komen waardoor onder andere risicovolle situaties kunnen ontstaan voor burgers maar ook voor saneerders. De verwijdering van het drugsafval en de sanering van de bodem wordt namelijk vaak uitgevoerd in opdracht van de terreineigenaar of de betreffende gemeente. Zij zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de met de specifieke dumping (en chemicaliën) gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Om de gedupeerde terreineigenaren en gemeenten tegemoet te komen is tijdens de bijeenkomst van 3 december 2015 het Convenant uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen ondertekend. Dit convenant maakt het mogelijk een subsidie aan te vragen voor een deel van gemaakte kosten in verband met de verwijdering van het drugsafval. Geofoxx weet hoe deze subsidie aangevraagd en verkregen kan worden. Daarnaast verzorgt en begeleidt Geofoxx het saneren van de bodem in geval van calamiteiten en verontreiniging als gevolg van gedumpt drugsafval.

Het Bodemconvenant 2016-2020

De wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving is volop in beweging, wat in 2018 zal resulteren in één integrale wet: de Omgevingswet. ‘Bodem’ doorloopt hierin een apart beleidsontwikkelingstraject alvorens ingevoegd te worden. Naast STRONG (Structuurvisie Ondergrond) wordt dit vormgegeven in het Convenant bodem en ondergrond, waarin de afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vastgelegd zijn voor de periode 2016-2020.

Het Convenant weerspiegelt het veranderende bodemwerkveld. Voor Geofoxx is dit al langer punt van aandacht. Maatschappelijke vraagstukken zijn hierbij het uitgangspunt, wat precies in lijn is met de afspraken in het Convenant.

Kijkend naar onze eigen “definitie” van het werkveld Bodem, “de basis voor onze natuurlijke omgeving waarin voedsel- en drinkwaterveiligheid, integrale kwaliteit en economische waarde(creatie) centraal staan” zien wij tal van aanknopingspunten waarop Geofoxx vanuit bestaande en nieuwe bodemexpertise, maar ook in combinatie met onze kennis/collega’s vanuit andere kennisgebieden een leidende rol kan en wil spelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Nieuwe verontreinigingen

Geofoxx is al enkele jaren intensief bezig met onderzoek naar het gedrag, de verspreiding en risico’s van antibiotica en heeft haar eigen onderbouwde beeld bij de potentiele risico’s van ziekteverwekkers.

Stortplaatsen

Hernieuwde aandacht voor de oude stortplaatsen waarbij naast bevordering van natuurlijke zuivering (onder meer Green Deals), tevens herontwikkeling en zelfs “mining” tot de oplossingen behoort. Geofoxx gaat hierin participeren.

Nazorg

Nazorg (efficiënt omgaan met restverontreiniging) moet een doel dienen en, waar mogelijk en gewenst, eindig zijn. Geofoxx heeft enkele jaren geleden aan de wieg gestaan van gemeentelijk beleid en ziet potentie dit opnieuw voor het voetlicht te brengen.

Geofoxx speelt ook zeer proactief in op recente maatschappelijke issues, zoals blijkt uit ons landelijke projectteam ‘drugsafval’. Dit resulteert onder meer in een pilotonderzoek voor de provincie Noord-Brabant ter bepaling van het gedrag van druggerelateerde stoffen in de bodem met als uiteindelijk doel te komen tot beter onderbouwd (sanerings)beleid.

Geofoxx is vanzelfsprekend gaarne bereid nadere informatie met u te delen.

Neem hiervoor contact op met: Jeroen Oosterwegel, Gonnie Apeldoorn of René Vreugdenhil.